Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kesyon yo Poze Souvan pou Soumisyon elektwonik eFiling- Kesyon/Repons

 

Divès

 1. Kisa eService ye?

2. Kijan mwen kapab retire kò m sou lis notifikasyon eService lan?

3. Kijan mwen kapab fè koreksyon nan yon soumisyon ki deplase nan koreksyon keu?

 

Fè bak...                                                       Kontinye...

 

1. Kisa eService ye?

Jou 28 septanm 2013, yo te aktyalize ePortal lan pou li ofri kapasite pou patisipan ki anrejistre k ap voye dokiman anedan pòtay la pou idantifye non an ansnam ak jiska twa (3) adrès imèl omaksimòm.

2. Kijan mwen kapab retire kò mwen sou lis notifikasyon eService lan?

Konekte w nan .

Seleksyone “My Cases” (Dosye mwen yo) anwo agòch ekran an oswa nan opsyon soumisyon ki dewoule an.

Lokalize dosye ou vle retire an. Seleksyone nimewo dosye tribinal la (pa UCN nan (NIMEWO DOSYE))

Klike sou tab "Adrès Imèl E-Sèvis mwen an pou ka sa a" epi chwazi "Retire m 'nan lis eService pou ka sa a" bouton. Lè sa a, klike sou bouton an sove nan tèt la nan paj la pou konsève pou chanjman ou yo. 

3. Kijan mwen kapab fè koreksyon nan yon soumisyon ki deplase nan koreksyon keu?

Lè soumisyon bezwen moun k ap depoze yo fè koreksyon ladann, Biwo Sekretè a deplase yo pou mete yo nan yon koreksyon keu. Kòmantè yo ap make nan "Submisyon mwen". (My Submissions) epi moun k ap soumèt yo ap notifye osijè pwoblèm espesifik lan grasa notifikasyon pa imèl  tou.

Moun k ap fè soumisyon an ap wè Nimewo Soumisyon an prezante nan yon ipèlyen. Klike soul yen an pou ouvri soumisyon an epi fè koreksyon yo. Moun ki fè soumisyon an fèt pou korije tout soumisyon ki plase nan koreksyon keu lan k ap tann koreksyon epi pou li revoye yo nan Biwo Sekretè a senk (5) jou ouvrab oplita jan sa endike nan AO-0930. "Nòt Sekretè a" afiche tou k ap bay konsè konsènan pwoblèm nan dokiman an.

Si gen yon pwoblèm ak dokiman an epi ou retire oswa ajoute dokiman nan soumisyon an, w ap resevwa yon nouvo dat ak lè sou tanpon dosye ou an pou soumisyon an.

Si w modifye dokiman an, dat ak lè ofisyèl ki make sou tanpon dosye an p ap chanje pa rapò ak sa ki te make lè ou te soumèt dosye a pou premye fwa. Si w retire dokiman an epi ou ajoute yon nouvo dokiman, dat ak lè ofisyèl pou dosye an se pral dat nouvo soumisyon an.

 

Fè bak...                                                       Kontinye...