Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Keksyon yo poze souvan konsènan Asinyayon pa vwa elektwonik oswa “eSummons” (FAQ)

 

1.   Eske mwen kapab prezante yon Asiyasyon pa vwa elektwonik (eFile) pou grefye tribinal la egzekite li?

2.   Ki frè moun gen pou peye si yo prezante Asiyasyon yo pa vwa elektwonik sou ePortal, epi kijan y ap fè peye frè sa yo pou yo egzekite Asiyasyon an?

3.   Konbyen tan sa pran pou Asinyansyon an vin disponib?

4.  Apre yo fin bay Asiyasyon an, kisa pou m fè pou yo pote li bay ofisyèlman?

5.  Kijan pou m verifye si yo bay yon Asiyasyon?

6.  Ki kote mwen ka jwenn Asiyasyon estanda pou 5 jou oswa pou 20 jou?

7.  Eske yo gen dwa prezante yon Asiyasyon pou zafè Mèt Kay ak Lokatè (L & T) sou ePortal?

8.  Eske yo gen dwa prezante Asiyasyon Anvan Pwosè sou ePortal?

 


 

1.Eske mwen kapab prezante yon Asiyasyon pa vwa elektwonik (eFile) pou grefye tribinal la egzekite li?

Wi, apati 7 mas 2016, y ap kapab prezante yon Asiyasyon pa vwa elektwonik pou 20 jou sou ePortal, si se yon Ka Lafanmi, epi apre sa, apati 14 mas 2016,  w ap kapab prezante yon Asiyasyon pa vwa elektwonik pou 20 jou, si se yon ka Sivil. Tanpri vizite ePortal la pou enstriksyon an detay sou kijan pou ou prezante pa vwa elektwonik (eFiling).

2. Ki frè moun gen pou peye si yo prezante Asiyasyon yo pa vwa elektwonik sou ePortal, epi kijan y ap fè peye frè sa yo pou yo egzekite Asiyasyon an?

Frè pou prezante yon Asiyasyon pa vwa elektwonik sou ePortal se $10.00 pou chak Asiyasyon n ap egzekite. Sou ePortal, apre ou fin telechaje Asiyasyon an, ePortal va di ou konbyen kòb ou gen pou peye pou eFiling epi l ap egzije pou ou bay nimewo kat kredi ou oswa pou w peye pa eCheck (Nimewo Kont Depay ou) pou tout bagay fèt kòmsadwa.

3. Konbyen tan sa pran pou Asinyansyon an vin disponib?

Apre nou fin kontwole epi nou asepte Asiyasyon an, sa va pran 24 èdtan pou li parèt nan seksyon “eFiling Summons Received” (ESRD) sou Fich Ransèyman an. Apre sa, lè Grefye Tribinal lan fin egzekite li, Asiyasyon yo va parèt nan seksyon “Summons Issued” (SMIS) sou Fich Ransèyman an, epi se la y ap disponib. Ou kapab gen aksè a ka ou a grasa “Rechèch Ka Anliy” nou an (Online Case Search).

4. Apre yo fin bay Asiyasyon an, kisa pou m fè pou yo pote li bay ofisyèlman?

Pou yo pote Asiyasyon an ofisyèlman, ouvri ka ou a grasa “Rechèch Ka Anliy” nou an (Online Case Search) epi enprime Asiyasyon an.  Apre sa, prepare Dosye Asiyasyon an pou Biwo Cherif la epi remèt dosye sa a bay cherif la pou li pote li bay ofisyèlman. Ou kapab sèvi tou ak yon Wisye pou se li menm ki pote papye yo bay ofisyèlman.

5. Kijan pou m verifye si yo bay yon Asiyasyon?

Pou verifye si yo bay yon Asiyasyon nan ka ou a, tanpri  vizite “Rechèch Ka Anliy” nou an (Online Case Search) pou verifye Fich Ransèyman pou “Summons Issued” (SMIS).  Y ap afiche dokiman / imaj apwopriye a akote Asiyasyon yo egzekite, epi ou gen dwa enprime dokiman / imaj sa a pou yo pote li bay ofisyèlman. Atansyon: gen imaj pou senten tip ka ki disponib sèlman pou itilizatè ki anrejistre.

6. Ki kote mwen ka jwenn Asiyasyon estanda pou 5 jou oswa pou 20 jou?

Ou gen dwa jwenn Asiyasyon pou 5 jou avèk pou 20 jou lè ou klike sou youn nan lyen nou mete anba a.  Sèlman, pa bliye, nan moman an se Asiyasyon 20 Jou yo bay pa vwa elektwonik. Yo va bay Asiyasyon 5 jou pita. 

Asiyasyon Sivil (20 Jou pou Pote Papye Ofisyèl Bay yon Endividi - eFile 4 paj)

Asiyasyon Sivil (20 Jou pou Pote Papye Ofisyèl Bay yon Konpayi, sou fòm jeneral - eFile 1 paj)

Asiyasyon Lafanmi (20 Jou pou Pote Papye Ofisyèl Bay yon Endividi - eFile 3 paj)

7. Eske yo gen dwa prezante yon Asiyasyon pou zafè Mèt Kay ak Lokatè (L & T) sou ePortal?

Non. Okòmansman se detwa tip Asiyasyon sèlman k ap disponib. Pa bliye vizite sit entènèt nou an pou mizajou.

8. Eske yo gen dwa prezante Asiyasyon Anvan Pwosè sou ePortal?

Non. Okòmansman se detwa tip Asiyasyon sèlman k ap disponib. Pa bliye vizite sit entènèt nou an pou mizajou.