Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sévis Jiri yo FAQ's

1. Kisa kap pase si mwen pa prezante nan sèvis jiri?

2. Èske map touche salè mwen de patron mwen pandan mwen nan sèvis jiri?

3. Kisa pou mwen prezante a patron mwen pou dokimante tan mwen pase nan sèvis jiri a?

4. Èske yo gen dwa revoke mwen nan travay mwen poutèt male nan sèvis jiri?

5. Kouman yo chwazi jiri nan popilasyon an?

6. Kisa pou mwen fè si genyen yon menas tanpèt twopikal oswa siklòn sou Konte Miami-Dade?

 

 

1. Kisa kap pase si mwen pa prezante nan sèvis jiri? Jiri ki pa prezante yo pou sèvis kapab jwenn akizasyon ke yo derespekte Tribinal la ak/oswa yon jiska $100 amann.

2. Èske map touche salè mwen de patron mwen pandan mwen nan sèvis jiri? Seksyon 11-31, et seq., nan Kòd Metwopoliten Konte Miami-Dade mete anplas aske anplwayè yo fèt pou peye anplwaye yo pou sèvis jiri si:

  • Anplwaye a genyen orè regilye pou travay omwens 35è pa semèn;
  • Anplwayè a genyen omwen 10 anplwaye a foultaym;
  • Anplwaye a sèvi kòm jiri nan Konte Miami-Dade;
  • Anplwayè a genyen biwo li oswa li fè biznis nan Konte Miami-Dade; epi,
  • Anplwaye a bay patron li kopi manda pou li prezante nan sèvis jiri a omwens senk jou avan li absan de travay la.
  • Peman dapre òdonans sa a pa enkli pousantaj lavant yo.
  • Si yon jiri resevwa peman pou sèvis jiri de Eta-a, patron an gen dwa dedwi montan lajan sa-a de montan salè anplwaye a.  

3.  Kisa pou mwen prezante a patron mwen pou dokimante tan mwen pase nan sèvis jiri? Nan fen sèvis li, jiri va jwenn yon sètifika patisipasyon, ki espesifye dat yo li te nan sèvis jiri a, nan biwo estaf seksyon jiri a.

4. Èske yo gendwa revoke mwen nan travay mwen poutèt male nan sèvis jiri? Non. Lwa Florid entèdi okenn anplwayè revoke yon anplwaye ki nan sèvis jiri.

5. Kouman yo chwazi jiri nan popilasyon an? Apeprè 300,000 sitwayen nan Konte Miami-Dade chwazi pa aza pa yon konpitè chak ane pou yo vin nan sèvis jiri pou Tribinal Onzyèm Awondisman Florid la. Yo poste manda yo pou sitwayen ki genyen yon pèmi kondwi valid oswa kat didantite ke se Depatman Sikilasyon ki emèt li.

6. Kisa pou mwen fè si genyen yon menas tanpèt tropikal oswa siklòn sou Konte Miami-Dade? Tout jiri gen dwa rele telefòn nimewo (call in) la ki sou manda yo resevwa a pou yo jwenn tout dènye enfòmasyon sou enstriksyon anka move tan.  Jiri ki jwenn manda pou yo prezante nan Tribinal Konte Dade la fèt pou rele (305) 349-7222 epi jiri ki gen manda prezante yo nan Bilding Richard E. Gerstein Justice Building, fèt pou rele (305) 548-5575. Yo va fè mizajou nan enstriksyon yo ki sou tep la jan sa va nesesè sizoka genyen chanjman nan meteyo a.