Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Jivenil - FAQ's

1. Ki dat ka-a pral nan tribinal?

2. Ki kote pou mwen ale pou jwenn gad yon timoun ki nan men men ki pa janm genyen entèvansyon tribinal, abandonnman oswa abi?

3. Kouman pou mwen depoze yon demann anilasyon dwa parantal?

4. Se konbyen frè pou mande ale an apèll?

5. Yo te adopte mwen lè mwen te piti, èske mwen gen dwa wè dosye tribinal mwen an?

6. Mwen genyen yon dosye ka jivenil, kouman pou mwen jwenn yon sètifika rechèch rejis?

7. Èske mwen kapab jwenn fotokopi dokiman yo ki nan dosye tribinal mwen an?

8. Pou konbyen tan yo va kenbe dosye jivenil mwen an?

9. Pou konbuyen tan yo kenbe dosye timoun sou titèl yo?

10. Pou konbyen yo kenbe dosye timoun sou titèl adopte yo?

11. Ki ajans ki enplike pwofondeman nan sistèm jistis jivenil la?

 

 

1. Ki dat ka-a pral nan tribinal?

Moun kap mande enfòmasyon sa-a fèt pou genyen nimewo ka-a.

2. Ki kote pou mwen ale pou jwenn gad yon timoun ki nan men mwen men ki pa janm genyen entèvansyon tribinal, abandonnman oswa abi?

Pou jwenn enfòmasyon sa yo rele Tribinal Siksesyon nan 305-375-5978.

3. Kouman pou mwen depoze yon demann anilasyon dwa parantal?

Anou kapab depoze yon fòm byen prepare nan Divizyon Familyal la nan 175 NW 1st. Ave., Suite # 14-2, Miami, Florida. A fee is required or an order of indigency must be presented at the time of filing.

Vizite lis montan frè yo pou yon lis konplè frè nou yo.

4. Se konbyen frè pou mande ale an apèl?

Tcheke lis montan frè yo. Frè yo peyab a: Clerk of Courts, Appellate Court ak Third District Court of Appeals.

5. Yo te adopte mwen lè mwen te piti, èske mwen gen dwa wè dosye tribinal mwen an?

Enfòmasyon sa yo konfidansyèl epi yo pa kapab devwale yo san yon lòd tribinal. Pou plis enfòmasyon, kontakte Adopsyon Sivil Familyal la nan 305-349-5656.

6. Mwen genyen yon dosye ka jivenil, kouman pou mwen jwenn yon sètifika rechèch rejis?

Ak bon pyès idantifikasyon, biwo sa-a, ki chita nan 155 N.W. 3 Street, # 3318, Miami, Florida 33128, kapab fè rechèch sa yo pou yon frè sètifika de $6 epi $1.50 pou chak ane ki rechèche a.

7.  Èske mwen kapab jwenn fotokopi dokiman yo ki nan dosye tribinal mwen an?

Wi ak bon pyès idantifikasyon. Pri sèvis sa-a se $1 pa paj epi $1.50 pou sètifikasyon.

8. Pou konbyen tan yo va kenbe dosye jivenil mwen an?

Dosye a rete nan Santral Rejis la pou senkan. Apre sa, yo mikwofilm dosye a.

9. Pou konbyen tan yo kenbe dosye timoun sou titèl yo?

Jiskaske timoun (yo) ki nan rejis yo rive nan laj 18 an, apre sa yo relokalize yo nan Santral Rejis yo, pou senkan apre yo mikwofilm yo.

10. Pou konbye tan yo kenbe dosye timoun sou titèl adopte yo?

Swasant-kenzan.

11. Ki ajans ki enplike pwofondeman nan sistèm jistis jivenil?

 • Depatman Jistis Jivenil Florid
 • Depatman Polis Miami-Dade
 • Depatman Koreksyon ak Reyabilitasyon Miami-Dade
 • Depatman Polis Vil Miami
 • Biwo Avoka Eta Konte Miami-Dade
 • Biwo Defans Piblik Konte Miami-Dade
 • Lekòl Piblik Konte Miami-Dade
 • Biwo Jenès ak Devlopman Familyal Konte Miami-Dade
 • Biwo Sèvis Reyabilitativ Konte Miami-Dade
 • Grefye Tribinal Konte Miami-Dade
 • Biwo Administrativ Tribinal yo, 11yèm Awondisman Jidisyè Florid
 • Depatman Timoun ak Fanmi Florid
 • Plan Aksyon Metro-Miami