Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lisans Maryaj - Kestyon ki pi popilè yo

10. Ki kote nan Miami-Dade mwen kapab aplike pou yon Lisans Maryaj, epi ki lè ak jou douvèti yo?

11. Konbyen frè pou peye pou yon Lisans Maryaj?

12. Yon fwa yo emèt yon Lisans Maryaj, pou konbyen tan li valid?

13. Kiyès ki gen dwa fè seremoni maryaj mwen?

14. Apre seremoni maryaj mwen, kilè ak kiyès ki dwe retounen Lisans Maryaj la bay Biwo Grefye a?

15. Mwen pa planifye yon seremoni maryaj, èske Biwo Grefye a kapab marye mwen?

16. Èske mwen kapab mete yon randevou pou seremoni maryaj mwen?

17. Kouman pou mwen jwenn yon kopi sètifye Lisans Maryaj mwen an?

18. Mwen bezwen akomodasyon espesyal, kisa pou mwen fè?

19. Mwen te déjà marye, kisa mwen bezwen pou mwen kapab jwenn yon Lisans Maryaj?

plis...

 

 

 

 

10."Ki kote nan Miami-Dade mwen kapab aplike pou yon Lisans Maryaj, epi ki lè ak jou douvèti yo?"

W kapab aplike pou yon Lisans Maryaj nan Konte Miami-Dade nan nenpòt nan lokal sa yo.

Pou kapab fè mache prese, tanpri ranpli pre-aplikasyon sou entènèt (An Angle), enprime li epi pote li avèk w nan youn nan biwo yo ki sou lis piwo la-a pou pwosedi aplikasyon an fin fèt.

11. Konbyen frè pou peye pou yon Lisans Maryaj?

Vizite lis montan frè pou jwenn yon lis konplè de frè aktyèl nou yo. Yo asepte peman ak kach, chèk labank, money order, Visa oswa MasterCard. Yo pa asepte chèk pèsonèl.

12.  Yon fwa yo emèt yon Lisans Maryaj, pou konbyen tan li valid?

Yon Lisans Maryaj valid pou swasant jou de dat yo emèt li an. Se pou maryaj la selebre nan espas tan sa-a.

13. Kiyès ki gen dwa fè seremoni maryaj mwen?

Se nenpòt nan moun swivan yo ki gen dwa fè seremoni maryaj:

 • Nenpòt pastè òdone, prèt, rabay oswa lòt klèje òdone;
 • Tout ofisye jidisyè (Jij yo) nan Eta Florid;
 • Grefye Tribinal Awondisman ak komi yo nan Eta Florid, pandan yon nan pòs yo; epi
 • Notè Piblik yo nan Eta Florid.
 • 14.  Apre seremoni maryaj mwen, kilè ak kiyès ki dwe retounen Lisans Maryaj la bay Biwo Grefye a?

  Moun ki fè seremoni nòs la se li ki genyen responsabilite pou retounen Lisans Maryaj bay nan Biwo Lisans Maryaj la.

  15.Mwen pa planifye yon seremoni maryaj, èske Biwo Grefye a kapab marye mwen?

 • Si w vle, Biwo Grefye Konte Miami-Dade la kapab fè seremoni maryaj w an. Yon ti seremoni sivil byen kout kapab fèt nan nenpòt nan biwo lisans maryaj yo. Yon pyès nan biwo a rezève jisteman kòm sal maryaj epi yo grefye yo nan chak lokal dekore li jis pou seremoni maryaj yo. W gendwa mennen fanmi, zanmi ak pote flè, kamera menm yon fotograf.
 • Vizite lis montan frè pou jwenn lis frè yo chaje pou sèvis seremoni maryaj yo.
 • 16.  Èske mwen kapab mete yon randevou pou seremoni maryaj mwen?

  Pou mete yon randevou pou yon seremoni maryaj w mèt mande sa lè wap ranpli fòmilite aplikasyon an.

  17.  Kouman pou mwen jwenn yon kopi sètifye Lisans Maryaj mwen an?

  Kopi sètifye Lisans Maryaj la, ke yo rele tou Sètifka Maryaj disponib alekri oswa anpèsòn. Tcheke enstriksyon yo sou kouman pou jwenn kopi sètifye yon Lisans Maryaj.

  18.  Mwen bezwen akomodasyon espesyal, kisa pou mwen fè?

  Dapre Lwa Ameriken sou Enfimite 1990 la, nenpòt moun ki ta bezwen akomodasyon espesyal pou jwenn aksè a sèvis sa yo fèt pou kontakte Kowòdinatè ADA.

  19.  Mwen te déjà marye, kisa mwen bezwen pou mwen kapab jwenn yon Lisans Maryaj?

  Si nenpòt nan de aplikan yo te déjà marye, se pou yo soumèt egzak dat dènye divòs la, ak desè oswa anilasyon maryaj la. Si divòs la te fèt nan Konte Miami-Dade la ale sou paj Rechèch Entènèt Ka Familyal (An Angle) epi wè lyen nimewo ka-a pou jwenn dat dènye jijman an epi se sa ki dat divòs la.

  plis...