Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lisans Maryaj - Kestyon ki pi popilé yo

 

1. Kiyès ki gen dwa aplike pou yon Lisans Maryaj?

2. Si youn nan moun yo se yon minè, èske li egzijib pou jwenn konsantman toude paran yo?

3. Èske genyen yon peryòd atant anvan yo emèt yon Lisans Maryaj?

4. Kisa nouvo Lwa Maryaj yo nan Eta Florid la, dapre F.S. 741.01 egzije?

5. Èske yo egzije okenn egzamen medikal pou w kapab aplike pou yon Lisans Maryaj?

6. Konbyen sa koute pou jwenn yon kopi sètifye Lisans Maryaj mwen?

7. Kiyès ki fè klas Pre-Marital yo?

8. Si mwen bezwen plis enfòmasyon sou chanjman nan Lwa Maryaj nan Eta Florid ki fèt resaman yo kisa pou mwen fè?

9. Egrave;ske mwen kapab genyen yon seremoni maryaj san yon Lisans Maryaj?

 

plis...

 

1. Kiyès ki gen dwa aplike pou yon Lisans Maryaj?

Nenpòt rezidan oswa non-rezidan gen dwa aplike.

 

2. Si youn nan moun yo se yon minè, èske li egzijib pou jwenn konsantman toude paran yo?

Tcheke egzijans adisyonèl yo pou aplikan minè.

 

3. Èske genyen yon peryòd atant anvan yo emèt yon Lisans Maryaj?

  • Wi, genyen yon peryòd de twa jou (3) pou tann pou rezidan Florid yo ki chwazi pa pran (4è minimòm) klas Pre-Marital (w va resevwa lisans maryaj w an jou ke w aplike pou li a, men li pap vin efektiv ke apre twa jou, dat efektiv la toujou endike sou lisans maryj la akote dat ekspirasyon an). Jan sa dekri nan F.S. 741.01 ki rantre an vigè 4 janvye 1999.
  • Sa pa aplikab pou non-rezidan Florid yo.

 

4.  Kisa nouvo Lwa Maryaj yo nan Eta Florid la, dapre F.S. 741.01 egzije?

Nouvo Lwa nan Eta Florid la, (F.S. 741.01) ki rantre anvigè 4 janvye 1999, egzije pou tout rezidan Florid aplike pou yon Lisans Maryaj, pou pran yon klas Pre-marital Katrè (4) oswa tann twa (3) jou de dat lisans Maryaj la te emèt pou li kapab vin efektiv.

 

5. Èske yo egzije okenn egzamen medikal pou w kapab aplike pou yon Lisans Maryaj?

Non. Pa genyen egzaman medikal oswa tès san nesesè pou aplike pou yon Lisans Maryaj. Lalwa te egzije ke yo aboli tès sa yo 1ye oktòb 1986.

 

6. Konbyen sa koute pou jwenn yon kopi sètifye Lisans Maryaj mwen?

Vizite lis montan frè pou jwenn yon lis konplè de frè aktyèl nou yo.

 

7. Kiyès ki fè klas Pre-Marital yo?

Men yon lis founisè klas Pre-Marital kalifye ekri anba la-a:

  • Yon sikolojis lisansye dapre chapter F.S. 490; oswa
  • Yon travayè sosyal lisansye dapre F.S. 491; oswa
  • Yon terapis familyal ak maryaj lisansye dapre F.S. 491; oswa
  • Yon konseye siko-sosyal lisansye dapre F.S. 491; oswa
  • Yon ofisyèl reprezantan yon enstitisyon relijye ki rekonèt dapre F.S. 496.404(201), ki genyen fòmasyon pou sa.

Vizite Rechèch Founisè Klas Pre-Marital (An Angle) pou jwenn yon founisè klas pre-marital bò lakay w.

 

8. Si mwen bezwen plis enfòmasyon sou chanjman nan Lwa Maryaj nan Eta Florid ki fèt resaman yo kisa pou mwen fè?

Tanpri rele Biwo Lisans Maryaj la nan: (786) 469-2400.

 

9. Èske mwen kapab genyen yon seremoni maryaj san yon Lisans Maryaj?

Non, Seksyon 741.08 F.S. deklare ke moun kap fè seremoni maryaj la fèt pou mande yon lisans byen an òd anvan li kapab fè seremoni a.

 

plis...