Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Vyolasyon Paking - Kestyon ki pi popilé yo

1. Se kisa yon arè anrejistreman?

2. Se kisa yon lòd remòkaj?

3. Se kisa yon frè pou yon move chèk?

4. Kouman mwen ka mande Tribinal ?

 


1.  Se kisa yon arè anrejistreman?

Si w resevwa twa kontravansyon paking pou nenpòt vyolasyon oswa yon kontravansyon paking pou vyolasyon pou paking andikape, yo va notifye Depatman Sikilasyon pou li emèt yon deferal, oswa "arè", sou anrejistreman nenpòt machin ki sou non w. Pou fè retire arè anrejistreman an, se pou w peye montan total  ki dwe a nan lòd swivan an: Si aplikab, peye montan dwe a yon jans rekouvreman byen espesifik, epi apre peye montna ki dwe a Biwo Vyolasyon Paking la.

Kapab Peman dwe fèt nan la  Biwo Vyolasyon Paking oswa nan youn nan lokal Tribinal Distrik yo.

2.  Se kisa yon lòd remòkaj?

Si w dwe senk ou plis kontravansyon paking oswa w dwe yon kontravansyon paking andikape, yo va emèt yon lòd tribinal pou yo sezi epi imobilize nenpòt machin ak plak ki sou non w. Yo gen dwa remòke machin w an, oswa retire plak machin la. Nan ka sa-a, yo pa pèmèt peman sou entènèt pou Biwo Vyolasyon Paking la.

Si yo pa remòke machin la, yo PA retire plak la, w gen dwa fè youn nan bagay sa yo:

  • Ale nan Biwo Vyolasyon Paking oswa nan youn  nan lokal Tribinal Distrik yo, pou peye montan w dwe a okonplè pa kach, chèk labank, oswa “money order”. Peman an va libere lòd pou remòke ak sezi machin w an oswa plak w an.  

3.  Se kisa yon frè pou yon move chèk?

Yon frè pou yon move chèk se yon frè pou sèvis ke yo chaje w dapre lwa Florid lè yon moun bay yon chèk san valè, oswa lòt fòm peman pou peye yon kontravansyon paking. Lalwa mete anplas ke frè pou sèvis sa ak montan an antye chèk la, chèk labank la oswa “money order” a fèt pou peye bay Biwo Vyolasyon Paking.

4.  Kouman mwen ka mande Tribinal ?

Ou ka mande yon Odyans nan lespas 90 jou ki vini apre dat la pwoblèm nan sitasyon an yo nan lòd ki nan dispit sa ki te ofisye a endike yo. Sa a yo dwe depoze an pèsòn nan Biwo Vyolasyon Paking (Courthouse East), oswa nenpòt nan lokal Tribinal Distrik yo.