Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sikilasyon - Frequently Asked Questions

1.  Poukisa ka mwen an parèt ke li nan men yon ajans rekouvreman?

2.  Poukisa aksyon nan ka mwen an reflete "revizyon ankou"?

3.  Ki demach pou mwen fè si aktyèlman map tann yon ranbousman apre ke mwen te peye yon kosyon kach pou yon ka sikilasyon?

4.  Ki demach pou mwen fè si mwen resevwa yon notis kontravansyon ke yo pat janm ba mwen?

5.  Èske dè kontravansyon Konte Miami-Dade va afekte pèmi kondwi andeyò eta-a?

6.  Kouman pou mwen fè yon chanjman nan Lokal /Chanjman Adrès Jijman?

7.  Ki kote mwen kapab reyactive pèmi kondwi mwen?

8.  Ki kote pou mwen ale mande yon pèmi kondwi poutèt advèsite?

9.  Kisa pou mwen fè si yo revoke pèmi kondwi mwen poutèt yon bagay ki pa yon kontravansyon sikilasyon Konte Miami-Dade?

10. Kouman pou mwen jwenn enfòmasyon sou vyolasyon paking?

11. Kouman pou mwen jwenn yon kopi dosye pèmi kondwi mwen?

12. Ki demach pou mwen fè pou elimine oswa sele yon kontravansyon sikilasyon kriminèl nan dosye mwen?

13. Èske mwen kapab deklare “Pa Koupab” si mwen pa kapab prezante nan tribinal nan Konte Miami-Dade pou yon enfraksyon sivil kontravansyon sikilasyon?

 

 

1. Poukisa ka mwen an parèt ke li nan men yon ajans rekouvreman? Yon ka kapab nan men yon ajans rekouvreman pou youn nan rezon swivan sa yo:

Ka-a delenkan nan peman yon amann ak/oswa pri pou pliske 90 jou; oswa
Yon akize pa prezante li nan yon odyans enfraksyon pliske 90 jou pase epi ka-a rete ouvè.

Aktyèlman genyen posibilite pou 3 ajans rekouvreman deziye pou yon ka delenkan. Ajans sa yo se:

     1. Alliance One,
     2.
Linebarger, Goggan, Blair & Sampson, or
     3.
Penn Credit Corporation

ENPÒTAN:
Yo deziyen de nimewo ka byen espesifik bay ajans sa yo, kidonk tanpri kontakte Biwo Grefye Konte Miami-Dade (An Angle) pou idantifye ki ajans ki deziyen pou yon ka an patikilye. Apre ke w rantre sou lyen sa-a:

     1. Rantre nimewo ka-a,
     2. Klike sou bouton RECHÈCH la,
     3. Woule desann epi klike sou PEYE.

Si yo deziyen ka-a bay yon ajans rekouvreman, sèvis wèb la va idantifye ki ajans ki sou ka-a epi li va ba w enfòmasyon kouman kontakte yo.
[Anwo]

2. Poukisa aksyon sou ka mwen an reflete "revizyon ankou"? Yon aksyon sou ka-a ki di "revizyon ankou" endike ke yap revize sitasyon an. Li pa nesesè pou fè nayen nan ka sa-a toutotan yo avize w pa lapòs pou di w ki opsyon w genyen pou rezoud sitasyon sa-a. Biwo Grefye a va avize w pa lapòs yon fwa pwosesis revizyon an fini. Ak tout ke Biwo Grefye a va avize w pa lapòs, li gen dwa chanje faz kidonk li ta pi bon pou w si w tcheke sitwèb la chak semèn pou wè nan ki faz li ye aktyèlman.
[Anwo]

3. Ki demach pou mwen fè si aktyèlman map tann yon ranbousman apre ke mwen te peye yon kosyon kach pou yon ka sikilasyon? Si w gen dwa a yon ranbousman, w gen dwa ale nan seksyon kosyon an (Bond Unit) ki chita nan 1351 NW 12 ST, 9th Floor, Miami, FL. Se pou w pote ansanm avèk w resi kaach kosyon an pou w kapab reklame ranbousman an.
[Anwo]

4. Ki demach pou mwen fè si mwen resevwa notis pou yon kontravansyon ke yo pat janm ba mwen? Si w gen yon rezon pou w kwè ke w pa moun ki jwenn sitasyon an w gendwa fè swivan an: Si sitasyon an se yon enfraksyon sivil, w gen dwa mete li pou jijman nan lespas 30 jou de dat yo emèt sitasyon an. Epitou, jou wal mande odyans la, se pou w ta depoze yon Afidavid Idantite ki nan Biwo Grefye a. Si genyen plis pase 30 jou depi yo emèt kontravansyon an, se pou w soumèt yon demann pou yo mete dekote revokasyon pèmi kondwi w la ak yon fòm Afidavid Idantite.sim ka-a s yon sitasyon sikilasyon kriminèl yo va avize w dat odyans la. Nan odyans la, w dwe enfòme tribinal la ke w pa moun ki jwenn sitasyon an. Detout fason , li ta pi bon pou w si w ale anpèsòn mande asistans nan men youn nan Komi Grefye yo nan nenpòt lokal Biwo Grefye a.
[Anwo]

5. Èske  dè kontravansyon Konte Miami-Dade va afekte pèmi kondwi andeyò eta-a? Wi, Depatman Sikilasyon Eta Florid rapòte kontravansyon ki emèt nan Konte Miami-Dade bay lòt Eta yo.
[Anwo]

6. Kouman pou mwen fè yon chanjman nan Lokal/Chanjman Adrès yon Jijman? Atout kalandriye jijman yo etabli dapre orè travay ofisye polis an kestyon an ak zòn patwouy li; kidonk, yo pa kapab akòde demann yo pou chanjman nan lokal jijman an. Si w demenaje, tanpri voye enfòmasyon swivan yo: Non, Nimewo Ka, nimewo Pèmi Kondwi ak nouvo adrès a bay Clerk Of Courts, Traffic Division, PO BOX 19321, Miami, Florida 33101-9321. Tanpri enkli yon esplikasyon pou mande biwo nou an chanje adrès w an nan sistèm nou an.
[Anwo]

7. Ki kote mwen kapab reyaktive pèmi kondwi mwen? Si pèmi kondwi w la revoke poutèt w pa konfòme w apre yon sitasyon sikilasyon Konte Miami-Dade, yon fwa w konfòme w, w kapab reyaktive pèmi kondwi w la nan nenpòt nan lokal  Biwo Grefye Tribinal Distrik Konte Miami-Dade oswa Depatman Sikilasyon Florid (An Angle). Si yo revoke pèmi kondwi a pou okenn lòt rezon, tanpri tcheke FAQ Kisa pou mwen fè si yo revoke pèmi kondwi mwen poutèt yon bagay ki pa yon kontravansyon sikilasyon Konte Miami-Dade?
[Anwo]

8. Ki kote pou mwen ale mande yon pèmi kondwi poutèt advèsite? W kapab ale anpèsòn nan Florida Department of Highway Safety & Motor Vehicles office located at 2515 West Flagler Street, Miami. FL oswa rele (305) 643-7569 pou plis enfòmasyon.
[Anwo]

9. Kisa pou mwen fè si yo revoke pèmi kondwi mwen poutèt yon bagay ki pa yon kontravansyon sikilasyon Konte Miami-Dade? Si yo revoke pèmi kondwi w pou nenpòt nan rezon sa yo:

  • Pwen sou pèmi kondwi a
  • Revokasyon DUI (moun ki sou)
  • Residivis Sikilasyon
  • Anilasyon Asirans PIP
  • Jijman
  • Chèk San Pwovizyon
  • Pansyon Alimantè Timoun
  • Revokasyon Andeyò Eta-a
  • Revokasyon Andeyò Konte a
  • Nenpòt lòt revokasyon ki pa pou non peman oswa pa prezante nan odyans vyolasyon sikilasyon nan Konte Miami-Dade.

Se pou w ale nan nenpòt biwo Depatman Sikilasyon (Florida Department of Highway Safety & Motor Vehicles (sig Angle DHSMV) pou jwenn enfòmasyon sou kouman pou rezoud tout lòt kalite revokasyon ki pa kontravansyon sikilasyon. Biwo Grefye an  sèlman jere revokasyon yo poutèt kontravansyon sikilasyon emèt nan Konte Miami-Dade. Tout lòt pwoblèm pèmi kondwi se biwo DHSMV (An Angle) Eta Florid ki jere yo. Tanpri vizite sitwèb la pou plis detay sou kouman pou rezoud koze lòt kalite revokasyon sa yo.
[Anwo]

10. Kouman pou mwen jwenn enfòmasyon sou vyolasyon paking? Si w ta renmen enfòmasyon sou koze vyolasyon paking Konte Miami-Dade, w kapab rele liy Enfòmasyon Paking la nan (305) 275-1133 oswa chwazi Biwo Sitasyon Pakin (An Angle).
[Anwo]

11. Kouman pou mwen jwenn yon kopi dosye pèmi kondwi mwen? Pou w  kapab jwenn yon kopi dosye sikilasyon w vizite nenpòt nan Biwo Grefye Tribinal Konte Miami-Dade ki asepte peman pou kontravansyon.

12. Ki demach pou mwen fè pou elimine oswa sele yon sitasyon kriminèl sikilasyon nan dosye mwen? Dapre Seksyon 943.059, Lwa Florid, ak Reglemantasyon  Pwosedi Kriminèl Florid 3.692, w gen dwa elimine yon sitasyon kriminèl sikilasyon. W elijib sèlman depi pou pat sekirize ansyen eliminasyon dosye oswa sele yo. Si yo te deklare w koupab de yon akizasyon, w PA gen dwa elimine oswa sele rejis la. Sa enkli ensidan yo ki andeyò Konte Miami-Dade. Tanpri vizite Sele ak Elimine Rejis Kriminèl.
[Anwo]

13. Èske mwen kapab deklare “Pa Koupab” si mwen pa kapab prezante mwen nan tribinal nan Konte Miami-Dade pou yon enfraksyon sivil kontraksyon sikilasyon? Wi, w kapab soumèt yon deklarasyon ke w pa koupab an “in absentia”(san prezans w pa nesesè) jis peye kosyon an pa lapòs (sèlman ak chèk labank oswa money order) pou montan lajan enfraksyon sivil la plis $8.50 frè grefye ak yon afidavid notarye pou defann w voye li nan: Clerk Of Courts, Traffic Division, PO BOX 19321, Miami, Florida 33101-9321. Yo kapab soumè afidavid la sèlman pou vyolasyon enfraksyon sivil yo epi li va sèvi kòm temwayaj w nan tribinal la. Yon fwa ka w la fini, tribinal la va avize de desizyon li. Si genyen amann ak/oswa frè tribinal pou peye, yo va dedwi yo de lajan kosyon wla. Si yo anile ka-a oswa yo detèmine w pa koupab, yo va ranbouse w lajan kosyon la otomatikman. 

[Anwo]