Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Nouvèl archivés

Lòd Administratif  

 

Tyler sektè piblik ekselans akademik pou prim Winner 

Miami-Dade Grefye Tribinal te bay Piblik sektè ekselans akademik pou prim nan Tyler pou reyalize enfòmatik operasyon atravè uit kote tribinal aleka ak Odyssey Ka Manadjè Awondisman ak Konte Sivil Aplikasyon an.

"Mwen se konsa fyè de 1,200 anplwaye yo nan Biwo Grefye nou an ki travay sa difisil pou moun yo nan Konte Miami-Dade", Harvey Ruvin, Grefye Tribinal.

Miami-Dade County Tyler Excellence Award Winner!


GMCC Pi bon Sèvi ak nan Teknoloji Finalis

Miami-Dade Grefye Tribinal te rekonèt kòm yon 2016 Finalis of Miami chanm lan Greater nan pi bon Sèvi ak Komès nan nan prim Teknoloji. "Nan non 1200 anplwaye nan biwo nou an, se mwen menm onore yo resevwa rekonesans sa a", te di Harvey Ruvin . Kòm yon rezilta dirèk nan vizyon Grefye Harvey Ruvin nan sèvi piblik la" sou entènèt olye ke nan-liy," te òganizasyon an otomatik anpil nan papye -entansif workflows li yo menm jan netwayè nan Tribinal , dosye pwopriyete, ak komisyon konte Miami-Dade nan ankouraje aksè, transparans ak konvenyans pou piblik la. Pou plis enfòmasyon sou rekonesans prim vizit GreaterMiamiAwardApplication la.


Nou pwal kòmanse delivre Asiyasyon pa vwa elektwonik (eSummons)

Grefye Tribinal Miami-Dade, Harvey Ruvin, pran plezi pou li anonse trè byento moun ap ka prezante Asiyasyon sou Pòtay Tribinal Laflorid; lè sa a Grefye Tribinal la va delivre yo pa vwa elektwonik, kòm lòt pledwari.  Apati lendi 7 mas 2016, w ap an mezi prezante Asiyasyon pou 20 Jou epi peye tout frè pa vwa elektwonik, pou ka Lafanmi / Relasyon Konjigal.  Apre sa, y ap egzekite Asiyasyon an pa vwa elektwonik epi moun ki prezante li a ap ka jwenn li grasa “Rechèch Ka Anliy” (Online Case Search) Grefye Tribinal Konte Miami Dade, pou li pote l bay Biwo Cherif la oswa yon wisye pou yo livre tout papye ofisyèl.  Apre sa, apati lendi 14 mas 2016, sèvis sa a ap vin dispoib pou ka Sivil, esepte Asiyasyon pou 5 Jou ak Asiyasyon Anvan Pwosè; sa yo va disponib pi ta.

Grefye Tribinal Miami-Dade konseye ou itilize Fòm Estanda pou Asiyasyon ki disponib lè ou klike sou lyen ki anba yo, sa ki va pèmèt yo egzekite Asiyasyon yo yon mannyè ki efikas epi ki rapid. Si ou chwazi sèvi ak pwòp Fòm Asiyasyon pa ou, gen dwa vin gen yon reta: Asiyasyon yo egzekite a gen dwa pa disponib tousuit sou “Rechèch Ka Anliy” (Online Case Search) nou an paske sa va mande pou se yon moun ki okipe sa.

Asiyasyon Sivil (20 Jou pou yo Pote Papye Ofisyèl Bay Yon Endividi - eFile 4 paj)

Asiyasyon Sivil (20 Jou pou Pote Papye Ofisyèl Bay Yon Konpayi, sou fòm jeneral - eFile 1 paj)

Asiyasyon Lafanmi (20 Jou pou yo Pote Papye Ofisyèl Bay Yon Endividi - eFile 3 dènye paj yo)

Bagay Enpòtan pou Sonje:

  • Lè yo resevwa epi asepte yon Asiyasyon sou Pòtay la, y ap ajoute li sou Paj Ransèyman an tousuit, nan seksyon “eFiling Summons Received” (ESRD) men yo pap egzekite li.
  • Apre delivrans, Asiyasyon an ap sou Paj Ransèyman an, nan seksyon “Summons Issued” (SMIS) epi y ap ka jwenn li nan “Rechèch Ka Anliy” (Online Case Search) Grefye Tribinal Konte Miami-Dade.
  • Pou moun ki vle kontinye vin an pèsòn pou delivrans Asiyasyon yo, n ap kontinye ofri sèvis sa a nan tribinal Sivil, Lafanmi ak Distrik.

Pou aprann pi plis sou sa, nou envite ou vizite seksyon “Keksyon yo Poze Souvan” (“Frequently Asked Questions”) epi konsilte lòt materyèl ki gen dwa enterese ou.

N ap kontinye travay pou nou jwenn solisyon teknolojik ki pou amelyore biznis moun fè nan Konte Miami-Dade, yon fason ki pi pwodiktif, efikas, epi inovan pou piblik la, pou majistrati a , epi pou Bawo a.


Nouvo Viewer Imaj 

Te lojisyèl a te itilize yo wè imaj nan dokiman tribinal Sivil/Fanmi/Omologasyon ak imaj nan Albòm Ofisyèl te mete ajou . Li se pa gen okenn ankò nesesè gen Java enstale yo nan lòd yo wè imaj sa yo sou sit la.

Tanpri vizite Sivil/Omologasyon Tribinal Fanmi Dokiman Imaj Gid Viewer Itilizatè nou an pou plis enfòmasyon.

N ap kontinye pyonye solisyon teknolojik ki avanse fè biznis nan Konte Miami-Dade nan fason ki pi pwodiktif , efikas, ak inovatif pou piblik la, sistèm jidisyè a ak Bar a.


 

 Presedan...