Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Enfòmasyon pou Jiri yo

Enstriksyon Rapò sou entènèt

Jiri prospective yo dwe tcheke lyen ki anba yo an akò avèk kote jiri ou a rele.

Rapò sou Telefòn nan telefòn

Jiri yo dwe rele nimewo telefòn ki endike apre 5 p.m. Vandredi anvan dat kòmansman yo pou enstriksyon anrejistre sou lè pou rapòte. Anrejistreman an ap anseye jiri yo pou rapòte sou yon jou espesifik ki baze sou dat kòmansman yo ak nimewo jirorik yo, kidonk tanpri jwenn nimewo jiror ou a ak dat kòmansman ou sou konvokasyon ou anvan ou telefone. Nimewo telefòn pou anrejistreman rapò anrejistre ou pou jiri ki ap rapòte nan Jury Pool la se 786-828-5879.

Grefye Tribinal yo pou Konte Miami-Dade, Florid rekonèt epi apresye wòl enpòtan jiri yo jwe nan Sistèm Jidisyè Ameriken an. Yo fè li posib pou tribinal nou yo ranpli obligasyon konstitisyonèl ki garanti yon jijman pa jiri ki rann desizyon ki detèmine rezolisyon toude kalite ka yo ni sivil ni kriminèl. Estaf administrativ ak jidisyè nou an angaje a rann sèvis jiri yo nan tribinal sivil nou yo ak nan tribinal kriminèl nou yo yon eksperyans konfòtab, enfòmativ ak satisfezan.  

Kisa ki yon jiri?

Yon jiri se yon gwoup sitwayen kalifye chwazi epi ki sèmante pou deside dispit sou fè reyèl nan yon jijman sivil oswa kriminèl, dapre lalwa ak prèv ki prezante nan tribinal la.

Apeprè 300,000 sitwayen Konte Miami-Dade, chwazi pa aza pa yon konpitè chak ane, jwenn mand prezante yo pou sèvis jiri nan Onzyèm Awondisman Jidisyè Florid. Yo voye manda yo bay sitwayen yo ki genyen pèmi kondwi Florid ki valid oswa kat idantifikasyon Florid emèt pa Depatmna Sikilasyon Florid.

Resepsyon yon Manda Sèvis Jiri

Lè w resevwa yon manda sèvis jiri, li manda-a ak anpil atansyon paske li genyen tout enfòmasyon pou reponn tout kestyon ke w ta kapab genyen sou koze sèvis jiri. Manda a genyen yon badj jiri, enfòmasyon sou kouman pou yo eskize w oswa repòte dat sèvis la, peman ak enstriksyon paking. Se pou w pote manda avèk w lè w prezante w nan sèvis jiri a.

Enstriksyon Lè Wap Prezante W

Tout jiri yo fèt pou rele nimewo telefòn ki endike a apre 5:00 p.m. VANDREDI anvan dat sèvis yo kòmanse a pou jwenn enstriksyon sou kilè pou yo prezante yo. Tep la va esplike jiri a prezante li nan dat byen espesifik lap kòmanse a ak nimewo jiri a, kidonk tanpri chèche nimewo jiri w la ak dat pou kòmanse a sou manda w la anvan w telefòne. Nimewo telefòn enstriksyon tepe pou jiri ki parl prezante yo nan Gwoup Jiri nan Tribinal Konte Dade la se 305-349-7222 epi Gwoup Jiri ki pou prezante li nan Bilding Sèvis Jidisyè Richard E. Gerstein la, se 305-548-5575.

Pèdi Manda Sèvis Jiri

Si w pa konnen kote w mete manda sèvis jiri w la oswa w pèdi fli, tanpri kontakte 786-828-5879 pou asistans, di lendi a vandredi, ant 10:00 am ak 4:00 pm, tanpri mete nimewo Pèmi Kondwi Florid w oswa Kat Idantifikasyon Florid w a sou la men pou estaf ki responsab jiri yo kapab ede w ak enfòmasyon sèvis jiri w la epi di w kote w sipoze prezante w. Si estaf responsab jiri a pa kapab jwenn enfòmasyon sou sèvis jiri w la ni ak Pèmi Kondwi w la ni ak Kat Idantifikasyon Florid w a, se gen dwa Tribinal Federal nan (305) 523-5190 ki voye manda a pou w.

Abiman ak Repa

Tanpri abiye ak teni biznis. Pote yon jakèt oswa yon chanday paske tanperati nan bilding yo varye. Tanpri pa mete chòt sou nou oswa inifòm.

Genyen yon kafeterya /ba degistasyon ki chita nan premye etaj toude tribinal yo epitou genyen youn nan sal asanble jiri yo. Genyen divès restoran ozalantou Tribinal Konte Dade yo nan yon distans aseptab kote w kab mache. Pou moun ki vle pote manje pa yo, genyen yon frijidè ak yon fou mikwowev nan sal jiri a nan toude tribinal yo.  

Dire Sèvis

Eta Florid itilize yon sistèm jesyon jiri yon jou/yon jijman. Kivledi ke nan menm jou w prezante ale nan sèvis jiri a, obligasyon w se rete disponib a tribinal la pou posibilite sèvi nan yon jijman. Si yo pa chwazi w pou sèvi nan yon jijman oswa patisipe nan pwosesis seleksyon kap fèt yo nan fen jounen premye jou a, w pap genyen pou retounen prezante lelandemen ankò. Mèzalò, si nan premye jou a, yo chwazi w pou yon jijman, oswa nan yon pwosesis seleksyon, w fèt pou w rete an sèvis jiskaske seleksyon pou jijman an fini oswa jij la limenm ekskize w. Anmwayèn yon jijman jiri nan Konte Miami-Dade dire twa jou.  

Konpreyansyon Lang

Nan jou w vin prezante pou sèvis jiri a 8:00 a.m., se nan tribinal la ke yo va adrese koze konpreyansyon lang la.