Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Demann pou:

Repòte

Si dat sèvis jiri w la pa konvenab pou w, se reglemantasyon Tribinal la pou li asepte ba w yon demann repòte sèvis jiri pa koutwazi.  

 • Make opsyon 11, Demann pou Repòte,
 • Chwazi yon jou ouvrab espesifik, lendi pa pliske 60 jou de dat sèvis w an ki sou manda a.
 • Ranpli tout enfòmasyon sou afidavid jiri a, enkli siyati, nimewo telefòn, pou si nou ta bezwen rantre an kontak avèk w pou plis enfòmasyon, epi seksyon anplwa a tou menmsi w pap travay oswa w pa anplwaye.
 • Dabitid yo akomode nou pou dat nou mande a.
 • Etidyan a tan plen yo fèt pou yo soumèt yon dat espesifik pwochen vakans yo de lekòl la.
 • Poste pati manda a ki genyen seksyon opsyon 11 la, bay adrès kote pou prezante a ki se menm ak adrès pou retounen a ki sou manda-a.
 • Ekskiz

  Jiri yo kap mande pou yo ekskize yo fèt pou tcheke bwat ki sou manda-a, enkli dokiman adisyonèl oswa prèv si sa nesesè, ranpli tout enfòmasyon sou afidavid jiri a enkli siyati, nimewo telefòn, pou si nou ta bezwen rantre an kontak avèk w pou plis enfòmasyon, epi seksyon anplwa a tou menmsi w pap travay.

  Moun sa yo FÈT pou mande ke yo ekskize yo de sèvis jiri epi se pou yo prezante dokimantasyon apwopriye pou yo diskalifye yo.

 • Moun yo ki genyen mwenske 18 an daj.
 • Moun yo ki pa sitwayen Ameriken (fèt pou soumèt prèv ke yo pa sitwayen).
 • Moun yo ki pa abite nan Konte Miami-Dade ankò (si w abite nan yon lòt eta, enkli yon kopi nouvo Pèmi Kondwi w lade Eta sa-a, si w abite an Florid toujou men pa nan Konte Miami-Dade, soumèt yon kopi Pèmi Kondwi Florid w a ki genyen nouvo adrès w an sou li).
 • Moun yo ki aktyèlman anba yon rekizitwa pou yon krim (se pou soumèt prèv de ka kriminèl ankou).
 • Moun kondane pou krim grav ke yo rele “felons” ki pa jwenn retorasyon dwa sivil yo (se pou soumèt prèv kondanasyon an, lòd kosyon an ak/oswa dokiman akizasyon an).
 • Moun yo ki desede (se pou soumèt sètifika desè, yon kopi sètifye pa nesesè).
 • Yo pèmèt mou swivan yo sèvi, men yo GEN DWA eskikize de sèvis jiri sou demann yo alekri.

 • Moun yo ki fizikman pa kapab sèvi (se pou soumèt yon orijinal yon aktyèl sètifika doktè siyen).
 • Moun yo ki sèvi kòm jiri nan lespas en an de dat manda yo (soumèt yon kopi sètifika ke w te patisipe a de tribinal la kote w te fizikman prezante pou sèvis jiri nan lespas en an).
 • Moun ki resposab okipe yon moun enfim oswa yon manm fanmi andikape, ki pap travay a plentan (yo gen dwa bezwen plis enfòmasyon).
 • Fanm ansent yo (soumèt yon sètifika doktè).
 • Ofisye fòsdelòd aktiv, a plentan (soumèt non ajans w an ak nimewo telefòn biwo pèsonèl la sou afidavid jiri w la). Egzansyon sa-a pa enkli ofisye Depatman Koreksyon Konte Miami-Dade.
 • Moun ki genyen 70 an ou plis.
 • Papa/manman ki genyen timoun ki genyen 5 an daj ou mwens, epi ki pap travay a plentan (enfòmasyon adisyonèl gen dwa nesesè).
 • Tout demann fèt pou alekri. Demann pou eskize oswa diskalifye pa telefòn pa aseptab.

  Note: Travay, transpòtasyon, vwayaj oswa advèsite pa sou lis la-a oswa sou manda-a PA rezon pou yon eskiz men w gen dwa repòte sèvis w an pou yon lòt dat jis swiv enstriksyon yo ki pi wo la-a anba Demann pou Repòte.

  Jiri yo ki pa prezante pou sèvis jiri gen dwa jwenn yo akize yo derespekte Tribinal la epi/oswa yon amann jiska $100.