Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Peman pou Jiri yo

Òdonans Konte Miami-Dade  
Seksyon 11-31 (An Angle), et seq., nan Kòd Metwopoliten Konte Miami-Dade la mete anplas ke anplwayè yo dwe peye anpwaye yo pou sèvis jiri si:

  • Anplwaye a travay yon orè regilye omwens 35 è pa semèn.
  • Anplwayè a genyen omwens 10 anplwaye a plentan.
  • Anplwaye a sèvi kòm jiri nan Konte Miami-Dade.
  • Anplwayè a genyen biwo li oswa li fè biznis nan Konte Miami-Dade.
  • Anplwaye a bay anplwayè a yon kopi manda a ak notis sèvis jiri a omwens senk jou ouvrab anvan li absante li de travay la.

Peman anba òdonans sa-a pa enkli pousantaj sou lavant yo.
Si yon jiri resevwa peman pou sèvis jiri nan men anplwayè li epitou nan men Eta, anplwayè a gendwa dedwi montan Eta-a de chèk salè li.
Dapre Kòd Lwa Florid, pandan premye twa jou sèvis jiri a, Eta-a peye konsa:

  • Si anplwayè w la PA kontinye peye w salè nòmal w oswa w PAP travay, oswa w travay pou tèt w, ebyen ou gen dwa resevwa peman nan men Eta-a pou yon montan de $15.00 pa jou pou premye twa jou yo epi $30.00 pa jou palaswit. Lè w prezante w pou sèvis jiri, asire ke w ranpli fòm Demann pou Konpansasyon pou yo kapab poste chèk w ba w nan fen chak semèn ke w prezan ni nan jijman ni nan seleksyon kontinyèl. Yon Fòm Demann Konpansasyon pa nesesè si anplwaye w la kontinye peye salè nòmal w pandan w nan sèvis jiri a.
  • Si sèvis jiri a dire kat jou ou plis, otomatikman tout jiri yo resevwa $30 pa jou pou katriyèm jou sèvis la epi palaswit pou chak jou ki swiv, san regadans sou estati anplwa.
  • Yo poste yon chèk pou chak semèn sèvis jiri epi yo poste chak chèk apeprè kat semèn pare semèn sèvis la.

Sètifika Prezans

Estaf responsab jiri a kapab ba w, nan fen sèvis jiri w la, yon sètifika prezans w ki espesifye dat sèvis jiri w la . 

Lwa Florid entèdi okenn anplwayè revoke yon anplwaye kap sèvi sou jiri.