Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Konpótman Jiri yo ki chita sou Jijman yo

Tout jiri yo dwe obzève senp règ kondwit swivan yo:

  • Swiv tout enstriksyon jij la ak anpil atansyon.
  • Pa rive anreta  nan tribinal la. Jijman an pa kapab koumanse si tout jiri yo pa prezan.
  • Chita nan menm plas la nan kote jiri a chita. Sa pèmèt jij yo, avoka yo ak grefye a idantifye yo pi fasilman.
  • Koute ak anpil atansyon. Li enpòtan pou w tande chak grenn kestyon ki mande epi chak repons ki bay paske desizyon w sou kilpabilite a pral baze sou prèv ki prezante yo. 
  • Pa diskite/pale ka-a ak pèsòn toutotan jij la pa ba w enstriksyon ke li pèmèt w fè sa. Sa enkli grefye, avoka yo, jij, sekirite tribinal la, fanmi ak zanmi. W pa gen dwa menm pale sou ka-a ak yon lòt jiri toutotan w poko ale nan sal jiri a pou dènye chita diskite anvan desizyon. Si nenpòt moun eseye pale ansanm avèk w sou ka-a oswa eseye enfliyanse w kòm jiri, w dwe rapòte sa bay jij la imedyatman.