Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Martin Luther King Office

Adrès
Martin Luther King Office Building
2525 NW 62nd Street, Room #1200 A
Miami , Florida 33147   Kat Jewografik

Lè yo
lendi - vandredi 
9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Sèvis yo
Depoze nouvo ka yo:

Sivil Konte ak Awondisman

Asiyasyon Premyè Enstans

Degèpisman Pwopriyetè/Lokatè

Manda Sivil yo ak Manda Konparisyon yo

Peman Ranfòsman Kòd

Deklarasyon Domisil

Lisans Maryaj ak  Seremoni yo

Fè Sèman kòm Temwen yon Testaman

Vyolasyon Sikilasyon ak Paking

Kote pou Pake
Paking nan lakou bilding la.

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner