Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Coral Gables District Court

Adrès
3100 Ponce de Leon Blvd.
Coral Gables, Florida 33134  Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Sèvis yo
Depoze nouvo ka yo:

Sivil Konte ak Awondisman

Asiyasyon Premyè Enstans

Degèpisman Pwopriyetè/Lokatè

Tribinal Koze Familyal

Divò yo

Manda Sivil ak Manda Konparisyon

Peman Ranfòsman Kòd

Deklarasyon Domisil

Odyans Tribinal Distrik

Lisans Maryaj  ak  Seremoni yo

Fè Sèman kòm Temwen yon Testaman

Vyolasyon Sikilasyon ak Paking

Kote pou Pake
Paking gratis limite nan bilding la ak nan “meters”  yo

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner