Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Konte Miami-Dade

Adrès
73 W. Flagler Street
Miami, Florida 33130    Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Biwo yo
Clerk of the Circuit &
County Court,
Suite 133

Jury Service, Suite 200

Probate, Suite 234

Sèvis yo
Depoze nouvo ka yo:
Sivil konte ak Awondisman

Asiyasyon Premyè Enstans

Manda Sivil ak manda Konparisyon

Odyans Tribinal Distrik

Sèvis Jiri

Kote pou Pake
Pakin

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner