Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Konte Miami-Dade East

Adrès
22 NW First Street
Miami, Florida 33128    Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Biwo yo
County Recorder's Office, * 1e Etaj

County Records Library,  ** 2yèm Etaj

Parking Violations, 4yèm Etaj

Sèvis yo
* Anrejistre ak ** Rechèch

Deklarasyon Domisil

Vyolasyon Paking

Kote pou Pake
Pakin

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner