Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Hialeah District Court

Adrès
11 E. 6th Street
Hialeah, Florida 33010   Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Sèvis yo
Depoze nouvo ka yo:

Sivil Konte ak Awondisman

Asiyasyon Premyè Enstans

Degèpisman Pwopriyetè/Lokatè

Tribinal Koze Familyal

Divòs yo

Chanjman non

Manda Sivil ak Manda Konparisyon

Peman Ranfòsman Kòd

Deklarasyon Domisil

Odyans Tribinal District

Plent Vyolans Familyal, Lòd Ret Kanpe Lwen

Lisans Maryaj  ak Seremoni yo

Fè Sèman kòm Temwen yon Testaman

Vyolasyon Sikilasyon ak Paking

Kote pou Pake
Pa genyen paking piblik ozalantou lokal la.

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner