Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Richard E. Gerstein Justice Building

Adrès
1351 NW 12th Street
Miami, Florida 33125    Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Biwo yo
Criminal Court, 9yèm Etaj
Felonies, Suite 9000

Jury Service, Suite 700

Traffic Court , Suite 124
Misdemeanor, Suite 8100 

Sèvis yo
Asiz Kriminèl: Krim Grav yo

Odyans Tribinal Distrik

Sèvis Jiri

Vyolasyon Sikilasyon ak Paking ak Ka Deli yo

Kote pou Pake
Pakin

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner