Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Miami Beach District Court

Miami Beach District Court

Adrès
1130 Washington Ave, Suite 200
Miami Beach , FL 33139   Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Sèvis yo
Depoze nouvo ka yo: Sivil Konte ak Awondisman

Asiyasyon Premyè Enstans

Degèpisman Pwopriyetè/Lokatè

Tribinal Koze Familyal

Divòs yo

Manda Sivil yo ak Manda Konparisyon

Peman Ranfòsman Kòd

Deklarasyon Domisil

Odyans Tribinal Distrik

Lisans Maryaj ak Seremoni yo

Fè Sèman kòm Temwen yon Testaman

Vyolasyon Sikilasyon ak Paking

Kote pou Pake
Kontè Paking yo
ak Lektè Kontè yo

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner