Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

North Dade Justice Center

Adrès
15555 Biscayne Boulevard
N. Miami Beach,  FL 33160     Kat Jewografik

Lè yo
Lendi - vandredi
9 a.m. - 4 p.m.

Offices
Domestic Violence
Intake Location
,
Room # 112

Sèvis yo
Depoze nouvo ka yo:

Sivil Konte ak Awondisman

Asiyasyon Premyè Enstans,

Degèpisman Pwopriyetè/Lokatè

Tribinal Koze Familyal

Divòs yo

Manda Sivil yo ak manda Konparisyon

Peman Ranfòsman Kòd

Deklarasyon Domisil

Odyans Tribinal Distrik

Lisans Maryaj ak Seremoni yo

Plent Vyolans Familyal, lòd ret kanpe lwen

Fè Sèman kòm Temwen yon Testaman

Vyolasyon Sikilasyon ak Paking

Kote pou Pake
Paking gratis nan bilding la

Transpò Piblik
Jwenn pakou transpò piblik yo sou
Trip Planner