Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Ajans Rekouvreman

Si w genyen sitasyon ki ale jwenn ajans rekouvreman, sa vle di ke w genyen dè sitasyon  ki genyen pliske 90 jou depi w dwe yo. Biwo Vyolasyon Paking bay ajans rekouvreman otorite pou yo touche peman sitasyon sa yo. Wp genyen pou non sèlman peye sitasyon ak peman frè reta yo, wap genyen yon frè adisyonèl 40 pousan pou peye  antotal. Peye sou entènèt la, ale sou: Peye/Rechèche kontravansyon paking (An Angle).  

Si w ta renmen kontakte ajans rekouvreman an, jwenn enfòmasyon sou ajans rekouvreman an kestyon an pi ba la-a:

Law Enforcement Systems, Inc.
Adrès Lapòs:
P.O. Box 2182
Milwaukee, WI 53201-2182
Telefòn: (866)-210-2511

Linebarger Law Firm
Adrès Lapòs (Bwat Dropbox):
Miami Dade County
P.O. Box 862724
Orlando, FL 32886-2724
Telefòn: (866)-234-9790

Penn Credit Corporation
Adrès Lapòs (Bwat Dropbox):
Miami Dade County
P.O. Box 988
Harrisburg, PA 17108
Telefòn: (800)-900-1372