Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Opsyon Kontravansyon Paking

Si w se pwopriyetè machin ki anrejistre a, oswa yon moun ki genyen non li nan afidavid pwopriyetè a kòm moun ki responsab oto a, kontwòl sou oto a lè yo te komèt vyolasyon an, w gen dwa prezante yon defans devan tribinal la nan odyans sou vyolasyon an.

Demann wap fè pou mande yon odyans tribinal nan dwe fèt anpèsòn nan Biwo Vyolasyon Paking ki chita anba lavil Miami a Tribinal Seksyon Ès epi se nan lespas de 30 jou de dat yo emèt kontravansyon an.

Si yo rapòte anrejistreman an  epi w bezwen yo lage li, oswa si yo te emèt yon lòd sezi ak imobilize kont machin ak plak w an, se pou pote total lajan w dwe sou machin w an oswa plak pou tout kontravansyon non-peye yo an peyan tout penalite yo oswa mete yon kosyon kach a Tribinal Seksyon Ès .

Yap ajoute yon 40 pousan adisyonèl sou penalite yo pou kontravansyon yo ki déjà refere bay yon ajans rekouvreman.

Li enpòtan pou konnen ke lè w chwazi prezante w pou odyans la:

  • W renonse dwa w pou peye penalite sivil
  • Tribinal la gen dwa enpoze amann adisyonèl yo, ki pa plis pase $100.00, plis frè tribinal yo, (jiska $253.00 pou vyolasyon paking andikape)
  • Moun an vyolasyon yo ki manke pa prezante yo nan Tribinal ap jwenn yon desizyon ke yo koupab nan absans yo.