Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Peye Kontravansyon Paking

Se pou w peye amann la nan lespas de 30 jou de dat yo te emèt kontravansyon an. Dapre peman w la, sa vle di w admèt ke w te komèt enfraksyon an epi w renonse dwa a konteste sitasyon an.

Yap ajoute yon penalite adisyonè pou peman anreta si peman pa fèt nan lespas de 30 jou apre yo emèt kontravansyon an. Men aksyon ki gen dwa rezilta koze sa-a:

  • Si w resevwa twa kontravansyon pou paking pou nenpòt vyolasyon oswa yon kontravansyon paking pou vyolasyon paking andikape, yo va avize Depatman Sikilasyon pou yo repòte, oswa mete yon "arè" sou anrejistreman nenpòt machin ki sou non w. Pou yo imedyatman lage arè sou anrejistreman w la, se pou w peye tout penalite w dwe sou kontravansyon an plis $7.00 pou yon sètifika konfòmite.
  • Si w genyen senk ou plis kontravansyon paking non peye oswa yon kontravansyon paking andikape, tribinal la va emèt yon lòd pou yo sezi ak imobilize nenpòt machin ak plak ki sou non w. Pou yo imedyatman lage lòd remòkaj la, wap genyen pou peye balans w dwe a (pa: kach, chèk labank, oswa money order) plis $7.00 pou yon sètifika konfòmite si yo te remòke machin w an, epi wap genyen pou w adrese w dirèkteman a konpayi remòkaj la pou frè remòkaj yo oswa pou kenbe an depo yo.  
  • Kontravansyon paking ki rete non peye pou pliske 90 jou va repòte bay yon ajans rekouvreman/kredi. Wap oblije peye frè orijinal la ak frè pou peman anreta yo, plis yon 40 pousan frè adisyonèl sou total w dwe a.  

Genyen kat fason pou peye yon amann pou yon sitasyon paking: anpèsòn. Pa telefòn, pa lapòs, oswa sou entènèt.

  • W kapab peye amann la anpèsòn nan Biwo Vyolasyon Paking ki chita anba lavil Miami nan Tribinal Seksyon Ès la, nan nenpòt lokal tribinal ki liste sou do kontravansyon w la oswa.
  • W kapab peye ak kat kredi Visa, MasterCard oswa American Express atravè sistèm repons otomatik la (24 sou 24 chak jou) nan 305-275-1133.
  • W kapab voye peman w la pa lapòs nan Biwo Vyolasyon Paking ki chita nan Tribinal Seksyon Ès, men se pou peman an poste pou yo resevwa li anvan dat limit la pou yo pa ajoute frè penalite pou peman anreta sou li.  
  • Peman sou entènèt la posib sou sit sa-a ak kat Visa, MasterCard oswa American Express.

Si w genyen yon gwo kantite kontravansyon ki pa peye, se pou w ale peye anpèsòn nan Biwo Vyolasyon Paking.

Si w peye kontravansyon w la ak yon chèk san pwovizyon, yap chaje w yon frè anplis poutèt chèk la, ki se yon frè sèvis enpoze pa lwa Florid lè moun sèvi ak yon chèk, oswa nenpòt lòt mòd peman ki pa vo anyen pou peye amann kontravansyon paking yo. Lalwa mete anplas aske yon frè sèvis ak tout montan chèk la oswa lòt mòd peman an peye bay Biwo Vyolasyon Paking ak: kach, chèk labank, oswa money order.