Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Biwo Vyolasyon Paking

Yo ekri sitasyon pou paking bay machin ki an vyolasyon Lwa Eta-a oswa Òdonans Konte an, epi dapre lalwa, se responsabilite pwopriyetè machin la.

W gendwa itilize Revize/Peye Kontravansyon Paking (An Angle) sou sit sa-a oswa rele nan sistèm tep otomatik DIAL la jis rele 305-275-1133.