Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Notis Ranfòsman Kòd Vyolasyon - Sèvis Zannimo

Tout chyen ak tout chat fèt pou vaksinen kont laraj ak vaksen en an oswa twazan. Kidiplis, tout chyen dwe genyen yon meday pèmi chak ane oswa anvan pèmi an ekspire. Si nou pa swiv reglemantasyon sa-a, nap jwenn yon sitasyon nan Depatman Sèvis Zannimo Miami-Dade.

Peye yon sitasyon
Nou kapab peye sitasyon yo atravè biwo Ranfòsman Kòd, Grefye Tribinal yo oswa dirèkteman bay Sèvis Zannimo.

Pou plis enfòmasyon vizite sit Sitwèb Sèvis Zannimo (An Angle).

Resevwa yon sitasyon an erè?
Si w resevwa yon sitasyon pa erè, se pou w avize Sèvis Zannimo pa faks oswa pa lapòs. Asire w ke w mete nimewo sitasyon an, yon kopi sètifika vaksinasyon an ak prèv meday pèmi chyen/chat la.

Si w pa mèt zannimo an ankò, w gen dwa avize Sèvis Zannimo pa faks oswa pa lapòs.

  • Fakse lèt yonan 305-884-3447
  • Poste lèt yo nan:
    Pet Adoption and Protection Center
    3599 NW 79 Avenue
    Doral, Florida 33122