Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sévis Ranfósman Kód

Ranfòsman Kòd se yon pwosedi jidisyè ki ede nan ekspedye odyans yo reklame pa endividi ki jwenn sitasyon nan men Enspektè Kòd Konte yo pou vyolasyon Òdonans Konte an.

Biwo Ranfòsman Kòd touche:

  • Tout peman penalite sivil orijinal
  • Peman kontinyèl penalite sivil yo
  • Frè administratif odyans yo

Pou wè oswa peye yon sitasyon , klike isit la

Ka yo pou Biwo Ranfòsman Kòd:

  • Notis vyolasyon sivil yo, tankou notis vyolasyon sèvis zannimo
  • Asiste nan notis apèl vyolasyon sivil yo
  • Gen dwa asiste nan apèl sou desizyon ofisye odyans la