Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Fwód nan tit

Nan yon jefò pou redwi fwòd nan tit yo, Anrejistrè Grefye Tribinal la voye yon lèt koutwazi bay mèt pwopriyete a depi yo wè ke yon moun vin anrejistre yon transfè tit pwopriyet w la nan biwo nou yo. Depi pwogram la koumanse an 2006, jefò sa-a ede ogmante vijilans sou transfè pa fwòd yo.

Nan wòl w kòm yon mèt pwopriyete, w fèt pou resevwa yon Notis Taks Pwopoze nan fen mwa dawout chak ane. Si w pa resevwa li, w fèt pou kontakte Evalyatè Pwopriyete a. W kapab detanzantan tcheke Rechèch Pwopriyete Miami-Dade (An Angle) pou verifye rejis pwopriyetè Evalyatè Pwopriyete a. Si genyen okenn bagay ki pa kodyòm, li ta pridan pou w pran sèten dispozisyon.

W kwè w se yon viktim fwòd nan tit?
Si w sispèk yon moun sèvi ak fwòd nan tit pwopriyete w la, avize seksyon polis ki rele Economic Crimes Unit of the Miami-Dade Police Department (An Angle) nan 305-994-1000. Epitou, osito ke posib jwenn yon avoka.

W gendwa mande yon kopi sètifye tit anrejistre a de Biwo Anrejistrè Konte an sou entènèt la, pa lapòs oswa anpèsòn. Tcheke enstriksyon.

Si pwopriyete a pa abite?
Si pwopriyete an kestyon an pa abite, pa lwe oswa afème epi pèsòn pa dwe abite ladan li, se pou w menm oswa yon lòt moun ou konnen tcheke pwopriyete a de tanzantan pou asire ke pèsòn pa vin abite ladan li. 

Epitou, w kapab tcheke rejis tit yo ki anrejistre nan Rechèch Rejis Ofisyèl Anrejistrè Konte.(An Angle)