Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Dispit Pwopriyeté/Lokaté

Dispit Pwopriyetè/Lokatè fèt pou depoze nan distrik jeyografik kote pwopriyete a lokalize a, ki enkli sikisal lavil ak tribinal distrik. Biwo Grefye a kapab asiste w detèmine ki distrik ki bon distrik la.

Kontakte sèvis konsomatè The Florida Division of Consumer Services (An Angle) nan 1-800-435-7352 pou jwenn yon kopi Lwa Florid (Chapit 83) ak/oswa yon depliyan lwa Florida Residential Landlord/Tenant Act.

Seksyon Pwosesis Sivil- Depatman Reglemantasyon Miami-Dade, Biwo Sèvis Tribinal (An Angle) mete disponib dè enfòmasyon ki va ede nan ka degèpisman rezidansyèl pou non peman lwaye.