Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Ipotèk

Vizite Biwo Poze-Sezi Ipotèk oswa Vant Ozanchè Poze-Sezi sou Entènèt (An Angle) pou revize dosye tribinal yo sou divès pwopriyete ki anvant yo. 

Laplipa ipotèk anrejistre yo de 1974 a jodiya disponib sou entènèt la nan Rechèch Rejis Ofisyèl Anrejistrè Konte (An Angle) ansanm ak dokiman ki pi ansyen toujou ki disponib sou mikwofilm  ki chita nan Bibliyotèk Rejis Konte, Tribinal Seksyon Ès.  

Yon fwa w jwenn pwopriyete ki enterese w la, li trè enpòtan pou w fè yon rechèch tit sou pwopriyete a kòm Biwo Grefye a pa garanti si tit la klè epi li pa responsab tou si genyen okenn retni legal sou pwopriyete a apre ke li fin achte nan vant ozanchè a.

ENFÒMASYON : Yo nan lòd yo òf sou yon pwopriyete , ou dwe premye enskri nan www.miamidade.realforeclose.com.