Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Deklarasyon Domisil

Mèt pwopriyete yo kapab jwenn prèv kote yo abite a (rezidans) nan Biwo Anrejistrè Konte a.
Aplikasyon an disponib sou entènèt  (An Angle), nan nenpòt tribinal distrik oswa nan Biwo Anrejistrè Konte an ki chita nan:  

Frè yo peyab a Grefye Tribinal la pa kat kredi (Visa oswa MasterCard) oswa kach. Yo pa asepte chèk.
Egzijans yo:

  • Idantifikasyon, si se pou yo mete nimewo kat rezidans imigrasyon an sou fòm la, Pou sitwayen natiralize yo, nimewo sètifika a fèt pou li sou fòm la.
  • $10.00 frè anrejistreman
  • $3.00 adisyonèl pou yon kopi sètifye
  • yon pwòp aux enveloppe cachet dwe bay moun ou pa lapòs.
  • Aplikasyon an dwe notarye oubyen anvan nou soumèt li nan Biwo Anrejistrè Konte an oswa.

Tan pou jwenn repons la se apeprè de semèn anvan wap resevwa li apre ke w te fin voye li ale nan biwo anrejistrè a.