Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Asiyasyon Premyè Enstans

Aksyon jidisyè asiyasyon premyè enstans kapab fèt sèlman nan konte kote akize a abite, kote zak ki mennen nan aksyon an te fèt oswa kote pwopriyete ankestyon an lokalize li. Anvan w konsidere depoze yon Aksyon Asiyasyon Premyè Enstans, se pou eseye kominike ak lòt pati konsène a sou kisa ki rezon pou dispit la egzakteman. Li ta yo bon ide pou w voye yon lèt ki byen klèman esplike pou kisa wap pote plent la. Wap kapab petèt menm rezoud pwoblèm la san ale nan tribinal. Yon asiyasyon dwe dènye rekou w pou rezoud yon dispit sivil.

Depoze yon Demann Aksyon Legal Reklamasyon

Yon reklamasyon jiska $5,000 ki pa enkli frè yo, enterè yo ak frè avoka yo kapab depoze ak Biwo Grefye Konte Miami-Dade la kòm yon Aksyon Legal Premyè Enstans dapre Règ 7.010 de Règ Tribinal Florid ak Chapit 34 de Lwa Florid yo.

Sèvi Akize a

Yon fwa w deside depoze demann aksyon legal la, w menm (oswa avoka w la) pa kapab kontinye ak ka-a toutotan yo pa sèvi akize a ak dosye a. Asire w ke w genyen tout non endividi ke w vle asiyen an ak adrès kote yo kapab sèvi li asiyasyon an.

Asiyasyon yon Biznis

Si wap asiyen yon biznis se pou w enfòme w si wi ou non li enkòpore. Si wap asiyen yon kòporasyon, se pou w genyen tout non biznis la enkòpore anba ak adrès oubyen non yon fonksyonè responsab oswa ajan ki anrejistre biznis la. Enfòmasyon sa-a w kapab jwenn li nan men Florida Department of State, Division of Corporations nan 850-245-6052 oswa sou sitwèb yo an nan www.sunbiz.org. (An Angle)

Si biznis wap asiyen an pa yon kòporasyon, wap kapab jwenn tout non konpayi an ak adrès pwopriyetè biznis la lè w rele Occupational License Bureau Konte Miami-Dade nan 305-270-4949.

Non Biznis (Fictitious Name)

Konpayi wap asiyen an gen dwa itilize yon lòt non ke non pwopriyetè-a, se sa yo rele fictitious name. Enfòmasyon sa-a ansanm ak non ak adrès pwopriyetè konpayi an fèt pou anrejistre ak Florida Department of State, Division of Corporations la kidonk pou jwenn enfòmasyon sa yo jis kontakte yo nan 850-245-6058 oswa sou sitwèb yo an nan www.sunbiz.org. (An Angle)

Pri yo ak Frè yo

Pri pou depoze yon demann aksyon legal Ti Reklamasyon enkli frè  pou depoze li a, baze sou montan reklamasyon w la, osibyen ak frè sèvis pou voye mande chak moun konsène vini prezante nan tribinal. Si Jijman Final asiyasyon w la fèt an favè w, yo gen dwa ajoute pri sa yo nan montan total jijman w la.
Genyen de fason w kapab voye mande moun/moun konsène yo vini prezante yo nan tribinal la:

  • Cherif la oswa yon isye eksplwatan sètifye gen dwa sèvi akize a manda ak yon kopi asiyasyon an andedan Konte Miami-Dade pou yo frè. Pou jwenn yon lis isye eksplwatan nan Konte Miami-Dade, se pou w kontakte Biwo Administrativ Tribinal yo nan 305-349-7369. 

Pou sèvis andeyò Konte Miami-Dade, se pou w fè aranjman nan konte kote akize a abite pou jwenn yon isye eksplwatan biwo cherif la pou sèvi papye yo.

  • W gen dwa eseye sèvi yon manda a moun konsène yo andedan Eta Florid pa lèt sètifye siyen akize resepsyon. Yon komi grefye kapab ede w ak pwosedi sa-a nan nenpòt nan lokal ki asepte depoze demann aksyon legal yo. Pa genyen okenn frè esepte frè postal yo.

Lè w pare pou w depoze demann aksyon legal w an, pote tout enfòmasyon ak dokiman konsènan reklamasyon w la nan youn nan lokal ki asepte depoze demann aksyon legal yo. Si reklamasyon an chita sou yon dokiman alekri, se pou w enkli yon kopi dokiman an ak Deklarasyon reklamasyon fòmèl w an. Nan lokal kote w depoze demann la yon komi grefye va ede w. Yap mande w ranpli yon fèy enfòmasyon ak detay konsènan reklamasyon w la. Se pou w konnen ke Grefye a pa gen dwa ofri w okenn konsèy legal.

Pre-jijman ak Dat Jijman yo

Yon fwa yo fin trete asiyasyon w la, yon dat pre-jijman va etabli pou ka w la epi yo va avize w de dat la ak lè a pa lapòs. Si w pa parèt nan odyans pre-jijman w la, yo gen dwa anile ka w la. Si akize a pa prezante li, jij la gen dwa pran yon desizyon jijman pa defo. Nan odyans pre-jijman an pote vini tout dokimantasyon ki kapab ede nan pwouve ka w la men pa vini ak temwen. Se pral opòtinite pou prezante w ak akize (yo) devan jij la pou esye rezoud ka w la san jijman. Yo gen dwa refere ka w la a yon medyatè.

Si nou pa kapab jwenn okenn akò nan odyans pre-jijman an, yo va ba nou yon dat jijman. Se repsonsabilite w pou voye manda konparisyon bay tout temwen ki pou ede w pwouve ka w la. Nan lokal kote w depoze demann la yon komi grefye va ede w.

Si jij la pran yon desizyon an favè w, wap resevwa yon Jijman Final pa lapòs oswa yo va ba w enstriksyon pou w jwenn yon fòm Jijman Final pou soumèt pou siyati jij la.

Jijman Final

Yon Jijman Final se yon dokiman legal ki deklare ke youn nan moun konsène yo gen dwa a domaj enterè nan yon montan byen espesifik de lòt moun konsène an. Yo va ajoute enterè sou montan ki deside nan jijman an jiskaske Jijman Final la peye.

Nenpòt moman pandan pwosesis sa-a, akize a gen dwa peye epi rezoud reklamasyon ansan avèk w. Mèzalò, jwenn yon jijman kont yon pati prenant PA menm bagay ke rekouvreman jijman an. Pwosesis legal Apre-jijman souvan nesesè anvan okenn rekouvreman posib. W gen dwa jwenn ke li nesesè pou w pran yon avoka pou ede nan pwosedi apre-jijman yo.

Sèvis Konsomatè yo

Depatman Sèvis Konsomatè Miami-Dade yo fè dè sesyon ki rele "how-to" sou koze tribinal asiyasyon premyè enstans chak  mwa nan dè diferan lokal. Se kreye sesyon sa yo pou aprann konsomatè yo pwosesis la, kouman prepare, epi kisa pou yo atann yo. Yon pake echantiyon fòm legal yo okonplè disponib. Tout klinik sa yo ouvè a piblik la epi yo gratis. Rezèvasyon pa nesesè. 

Pou plis enfòmasyon sou klinik Tribinal Asiyasyon Premyè Enstans yo, kontakte Liy telefonik Konsomatè Miami-Dade la nan 786-469-2333. Vizite sit Miami-Dade Consumer Services Department website (An Angle) yo a pou jwenn dat, lè, ak anplasman pou klinik sa yo.