Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Komite Ajisteman Valè

Kontribyab yo gen dwa konteste valè imobilye yo ak pwopriyete pèsonèl yo de fason kouman Biwo Evalyatè Pwopriyete yo kalkile taks yo nan jis depoze yon demann devan Komite Ajisteman Valè (the VAB).

Kouman pou depoze yon demann (petition)

Se dè majistra espesyal ke VAB la nonmen ki kenbe odyans yo pou detèmine si wi ou non yo te byen kalkile taks evalye sou pwopriyete a. Si se non, lè sa-a VAB la genyen otorite pou li fè ajisteman nesesè yo.

Evalyatè Majistra Espesyal la chita sou odyans  responsab evalyasyon imobilye ak pwopriyete pèsonèl.

Avoka Majistra Espesyal la chita sou odyans konsènan egzansyon taks, klasifikasyon agrikòl yo ak lòt koze legal yo.

Pou yon lis majistra espesyal yo ki desèvis pou aktyèl ane fiskal sa-a, tanpri ale vizite sit: Evalyatè Majistra Espesyal oswa Avoka Majistra Espesyal.

Grefye Tribinal yo bay sipò administratif ke VAB la bezwen.

Yon reyinyon Komite Ajisteman Valè a pwograme yo dwe fèt nan Madi, 11 desanm 2018 nan 2:30 pm. nan Stephen P. Clark Center 111 NW 1st Street, Konferans Sal, 2nd etaj, Miami, FL.