Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Aplikasyon Anreta Pou Egzansyon

Si w manke dat limit etabli pou depoze demann pou nenpòt egzansyon taks oswa klasifikasyon agrikòl, w gen dwa depoze yon petisyon devan VAB la pou demontre se poutèt dè sikonstans atenyan ki fè w depoze demann la anreta.

NOTE: Se pou yon aplikasyon anreta pou egzansyon depoze ak Biwo Evalyatè Pwopriyete yo anvan pou depoze petisyon w la bay VAB la. Lè wap depoze demann petisyon an se pou anmenmtan w soumèt prèv ke w te fè aplikasyon an. Poutèt egzijans sa-a, demann pou kalite odyans sa yo pa disponib pou telechaje.