Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Komite Ajisteman Valè Pwosesis Demann

W kapab depoze petisyon yo sou entènèt la, pa lapòs, oswa anpèsòn.

Ale vizite sit Sistèm Komite Ajisteman Valè  (An Angle) sou entènèt la pou depoze yon demann petisyon pou Revize Valè Mache Imobilye / Revize Klasifikasyon Izaj. A minwi jou 18 septanm 2017 la opsyon pou entènèt la pral dezaktive
Pa lapòs epi anpèsòn fèt nan Biwo Prensipal VAB la:

Sonje ke dat limit etabli pou depoze demann petisyon an se 18 septanm 2017.

Depoze vle di ke Grefye a resevwa. Petisyon yo ki make ak so lapòs anvan dat la men ke yo resevwa apre dat limit va idantifye kòm depoze anreta "filed late".