Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lwa Ameriken sou Enfimite

Si w kalifye anba Lwa Amewriken sou Enfimite (sig Angle ADA) epi w bezwen yo ede w, tanpri vizite Onzyèm Awondisman Jidisyè Florid (An Angle) oswa w mèt kontakte Kòdinatè ADA a nan:

Imel: ADA Coordinator ADA@jud11.flcourts.org

Mesaj Telefonik #: 305-349-7175

TDD #: 305-349-7174

Faks #: 305-349-7355  

Si w pa kapab pale oswa tande, tanpri rele 711 oswa 1-800-955-8771 pou sèvis espesyal Florida Relay Service.