Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lwa Ameriken sou Enfimite

Si ou se yon moun ki gen yon andikap ki bezwen aranjman, tanpri kontakte Grefye Tribinal ADA Koòdonatè a:

Bibiana Candame
Courthouse East
22 NW 1st Street, 3rd Floor
Miami, Florida 33128

E-mail: coc-ada@miamidade.gov
Telefòn: 305-679-1000
Faks: 305-679-1022

Si ou tande oswa tande vwa ou tande, tanpri rele 711 oswa 1-800-955-8771 pou Sèvis Relè Florida a.