Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lwa Ameriken sou Enfimite

Si ou se yon moun ki gen yon andikap ki bezwen nenpòt akomodasyon pou yo patisipe kòm yon jirò, ou gen dwa, san sa pa koute ou, nan dispozisyon ki nan sèten asistans. Tanpri kontakte Grefye Tribinal yo, Koòdonatè ADA, Phyllis Clarke, Tribinal Konte Dade, 73 West Flagler Street, Sal 200, Miami, Florida, 33130, Telefòn 305-349-7202, imèl COCJURYADA@MIAMIDADE.GOV omwen 7 jou anvan ou pwograme tribinal, oswa imedyatman lè li resevwa notifikasyon sa a si tan anvan aparans ki pwograme a mwens pase 7 jou; si ou tande oswa tande vwa, rele 711.