Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kopi Sètifye pou Lisans Maryaj

Pa Entènèt:

Apre w fin fè rechèch sou Online (An Angle) la epi wè imaj la:

 • W gen dwa kòmande jiska 9 Sètifika Lisans Maryaj ki emèt apre novanm 1995 epi peye sou entènèt la ak yon kat Visa, MasterCard, oswa American Express. 
 • Rejis Lisans Maryaj ki emèt de 1971 jiska oktòb 1995  livizib sou entènèt la. Sètifika yo disponib sèlman anpèsòn oswa apa lapòs.
 • Rejis Lisans Maryaj yo anvan 1971 sèlman disponib anpèsòn oswa pa lapòs. 

Pa Lapòs:

Overtown Village South
601 NW 1 Court, Suite 1900
Miami, Florida 33136

Tanpri enkli enfòmasyon swivan yo ak demann w an:

 • Non lemarye/mari oswa madanm
 • Non jènfi Lamarye/mari oswa madanm
 • Dat maryaj la
 • Poste frè apwopriyea ($9 pou youn epi $7 pou chak kopi adisyonèl)
 • Si ou pa konnen nimewo a ane / aplikasyon nan yon lisans maryaj anvan 1972 , yo pral yon frè adisyonèl rechèch la $ 2 pou chak ane dwe ajoute pou chak ane fouye. 
 • Anvlòp tou adrese a tèt ou ak tenb sou li

Anpèsòn:

Se pou w ale nan Biwo Lisans Maryaj la nan:

Overtown Village South
601 NW 1 Court, Suite 1900
Miami, Florida 33136

oswa nan nenpòt Biwo tribinal Distrik ki bay sèvis Lisans Maryaj.

Andeyò Lèzetazini:

Kòmann entènasyonal yo FÈT pou mande pa mail ak peman nan dola Ameriken.

 • Non lemarye/mari oswa madanm
 • Non jènfi Lamarye/mari oswa madanm
 • Dat maryaj la
 • Poste frè apwopriyea ($9 pou youn epi $7 pou chak kopi adisyonèl)
 • Si ou pa konnen nimewo a ane / aplikasyon nan yon lisans maryaj anvan 1972 , yo pral yon frè adisyonèl rechèch la $ 2 pou chak ane dwe ajoute pou chak ane fouye. 
 • Anvlòp tou adrese a tèt ou ak tenb sou li


Lè Douvèti yo: 9 am - 4 pm, Lendi - vandredi,
(Esepte nan Jou Ferye Obzève pa Konte a)

Metòd peman asepte yo:

 • Kach
 • Chèk Kesyè Labank oswa Money Order;
  Peyab a: Grefye Tribinal yo
 • Kat Kredi yo:  Visa, MasterCard oswa American Express, Sèlman
 • Okenn chèk pèsonèl