Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kopi Sètifye Ka Sivil yo

Pa Entènèt:

Apre ke w fin fè rechèch sou Entènèt (An Angle) la epi wè imaj la, w gen dwa plase kòmann pou yon kopi sètifye de yon rejis dokiman Sivil epi peye sou entènèt la ak yon kat Visa, MasterCard, oswa American Express.

Pa Lapòs:

Dade County Clerk's Office
Attn: Correspondence Dept.
73 W. Flagler Street, Suite 137
Miami, FL 33130

Tanpri enkli enfòmasyon swivan yo ak demann w an:

 • Nimewo Ka-a oswa Liv ak Paj
 • Ane ka-a
 • Non pati prenant yo
 • Poste frè apwopriye:
  $1 pa paj, $2 pa dokiman pou sètifikasyon.
 • Si w pa konnen ane/nimewo ka-a, yon frè adisyonèl pou rechèch de $2 pa ane, pa non va ajoute pou chak ane rechèch. 
 • Anvlòp tou adrese a tèt ou ak tenb sou li

Anpèsòn:

Tribinal Konte Miami-Dade
73 W. Flagler Street, Suite 133 
Miami, FL 33130

oswa nenpòt nan Biwo Tribinal Distrik yo


Lè Douvèti yo: 9 am - 4 pm, Lendi - vandredi,
(Esepte nan Jou Ferye Obzève pa Konte a)

Metòd peman asepte yo:

 • Kach
 • Chèk Kesyè Labank oswa Money Order;
  • Peyab a: Grefye Tribinal yo
 • Kat Kredi yo: Visa, MasterCard, oswa American Express Sèlman
 • Okenn chèk pèsonèl