Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kopi Sètifye yo

Vizite lyen pi ba la-a pou enstriksyon yo sou kouman pou jwenn kopi sètifye pou:

Kounyeya, demann pou kopi sètifye Ka Kriminèl yo oswa Jivenil yo disponib sèlman si yo soumèt pa lapòs oswa pa pèsòn. Tanpri swiv lyen ki liste pi ba la-a pou enstriksyon yo: