Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kopi Sètifye pou Ka Familyal yo

Entènèt: Apre ke w fin fè rechèch sou entènèt (An Angle) la epi wè imaj la, w gen dwa plase kòmann pou yon kopi sètifye de yon rejis dokiman Divòs/Familyal epi peye sou entènèt la ak yon kat Visa oswa MasterCard.

Pa Lapòs:

Lawson E. Thomas Courthouse Center
Tribinal Koze Familyal / Correspondence
175 NW 1st Ave., 12th Floor
Miami, FL  33128

Tanpri enkli enfòmasyon swivan yo ak demann w an:

 • Nimewo Ka-a oswa Liv ak Paj
 • Ane ka-a
 • Non pati prenant yo
 • Poste frè apwopriye:
  $1 pa paj, $2 pa dokiman pou sètifikasyon.
 • Si w pa konnen ane/nimewo ka-a, yon frè adisyonèl pou rechèch de $2 pa ane, pa non va ajoute pou chak ane rechèch. 
 • Anvlòp tou adrese a tèt ou ak tenb sou li

Anpèsòn:

Tribinal Lawson E. Thomas
Tribinal Koze Familyal
175 NW 1st Ave., 14th Floor
Miami, FL 33128
Oswa nan nenpòt nan Biwo Tribinal Distrik yo


Lè Douvèti yo: 9 am - 4 pm, Lendi - vandredi,
(Esepte nan Jou Ferye Obzève pa Konte a)

Metòd peman asepte yo:

 • Kach
 • Chèk Kesyè Labank oswa Money Order;
  Peyab a: Grefye Tribinal yo
 • Kat Kredi yo: Visa, MasterCard oswa American Express; Sèlman
 • Okenn chèk pèsonèl