Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kopi Sètifye pou Ka Jivenil yo

Ka jivenil yo konfidansyèl. Sèvis yo bay pa lapòs oswa anpèsòn:

Pa Lapòs:

Miami Dade County Children’s Courthouse
Juvenile Services Division
155 N.W. 3 Street
Suite 3318
Miami, Florida 33128

Tanpri enkli enfòmasyon swivan yo ak demann w an:

 • Lèt notarye pou mande rejis tribinal w 
 • Kopi yon kat didantite ak foto valid
 • Frè apwopriye: ($7 plis $2)
 • Si w pa konnen ane/nimewo ka-a, yon frè adisyonèl pou rechèch de $2 pa ane, pa non va ajoute pou chak ane rechèch. 
 • Anvlòp tou adrese a tèt ou ak tenb sou li

Anpèsòn:
(Prezante kat idantife valid ak frè apwopriye)

Miami Dade County Children’s Courthouse
Juvenile Services Division
155 N.W. 3 Street
Suite 3318
Miami, Florida 33128Lè Douvèti yo: 9 am - 4 pm, Lendi - vandredi,
(Esepte nan Jou Ferye Obzève pa Konte a)

Metòd peman asepte yo:

 • Kach
 • Chèk Kesyè Labank oswa Money Order;
  Peyab a: Grefye Tribinal yo
 • Kat Kredi yo: Visa, MasterCard oswa American Express; Sèlman
 • Okenn chèk pèsonèl