Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kopi Sètifye pou Siksesyon

Pa Lapòs:

Dade County Clerk's Office
Attn: Correspondence Dept.
73 W. Flagler Street, Room 238
Miami, Florida 33130

Tanpri enkli enfòmasyon swivan yo ak demann w an:

 • Nimewo Ka-a oswa Liv ak Paj
 • Ane ka-a
 • Non pati prenant yo
 • Poste frè apwopriye:
  $1 pa paj, $2 pa dokiman pou sètifikasyon.
 • Si w pa konnen ane/nimewo ka-a, yon frè adisyonèl pou rechèch de $2 pa ane, pa non va ajoute pou chak ane rechèch. 
 • Anvlòp tou adrese  a tèt ou ak tenb sou li

An Pèsòn:

Tribinal Konte Miami-Dade
73 W. Flagler Street, Room 238
Miami, Florida 33130Lè Douvèti yo: 9 am - 4 pm, Lendi - vandredi,
(Esepte nan Jou Ferye Obzève pa Konte a)
Metòd peman asepte yo:

 • Kach
 • Chèk Kesyè Labank oswa Money Order;
  Peyab a: Grefye Tribinal yo
 • Kat Kredi yo: Visa, MasterCard oswa American Express, Sèlman
 • Okenn chèk pèsonèl