Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kopi Sètifye Rejis Ofisyèl yo

egz: Ipotèk, Tit, Lòd Retni yo, elatriye

Entènèt: (An Angle)

Apre ke w fin fè rechèch sou entènèt la epi wè imaj la, w gen dwa plase kòmann pou yon kopi sètifye epi peye sou entènèt la ak yon kat Visa, MasterCard oswa American Express Sèlman. Ka yo ki anvan lane 1974 disponib sèlman anpèsòn oswa pa lapòs.

Pa Lapòs:

Miami-Dade County
P.O. Box 011711, Flagler Station
Miami, Florida 33101

Tanpri enkli enfòmasyon swivan yo ak demann w an:

 • Nimewo Ka-a oswa Liv ak Paj
 • Ane ka-a
 • Non pati prenant yo
 • Poste frè apwopriye
 • $1 pa paj, $2 pa dokiman pou sètifikasyon
 • Vizite County Recorder's Record Search (An Angle) pou jwenn ki kantite paj nan yon dokiman
 • Si w pa konnen ane/nimewo ka-a, yon frè adisyonèl pou rechèch de $2 pa ane, pa non va ajoute pou chak ane rechèch.
 • Anvlòp tou adrese a tèt ou ak tenb sou li

Anpèsòn:

Miami Dade County
Courthouse East * Records Library
22 NW First Street, 2nd Floor
Miami, Florida 33130

oswa nenpòt nan Biwo Tribinal Distrik yoLè Douvèti yo: 9 am - 4 pm, Lendi - vandredi,
(Esepte nan Jou Ferye Obzève pa Konte a)

Metòd peman asepte yo:

 • Kach
 • Chèk Kesyè Labank oswa Money Order;
  Peyab a: Grefye Tribinal yo
 • Kat Kredi yo: Visa, MasterCard  oswa American Express;
  Sèlman
 • Okenn chèk pèsonèl