Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

SPIRIT (Teknoloji Jwenn Enfòmasyon Similtane sou Imaj San Papye)

Benefis Pwojè a

 • Ak enplimantasyon kalandriye espesyalize ki rele "Calendaring Workbench (sig Angle CWB)" an Jiyè 1995 (Faz I de pwojè SPIRIT), benefis swivan yo te reyalize:
  • Rediksyon nan kantite grefye nan seksyon "Divizyon Sikilasyon's Calendaring Unit" de 45 a mwenske 10.
  • Maksimalize itilizasyon kalandriye a ak espas tribinal anplas.
  • Mete anplas nan yon delè apwopriye 22,000 ka anmwayèn pa semèn; anmenmtan maksimalize reglemantasyon jijman "Speedy" yo.
  • Rediksyon remakab nan ovètaym ofisye polis nan tribinal yo kidonk ogmante prezans ofisye yo nan lari atravè yon amelyorasyon ak efikasite nan orè yo. 
  • Mete disponib divès rapò pou jere kanti ka yo pi efikasman.
  • Ak enplimantasyon SPIRIT ,Seksyon sikilasyon Grefye a (Divizyon Sikilasyon) tounen 15 pòs plentan ak 15 pòd tan pasyèl nan biwo bidjè-a (pou yon total 26.4 FTE) epi transfere plizyè pòs vid ki itilizab nan lòy seksyon nan Biwo grefye a, pou yo rediksyon antotal de 40.25 pòs a tan plen (ekiva lan), de Divizyon Sikilasyon an.
 • Kounyeya Divizyon Sikilasyon Grefye a trete 94pousan plis kontravansyon ke an 1997, ak yon ogmantasyon de 113pousan nan ka enfraksyon sou orè tribinal, tousa ak 15pousan mwens estaf.
 • Gwo amelyorasyon nan done yo ak yon gwo rediksyon nan erè done yo kòm rezilta sistèm tretman sou entènèt  SPIRIT laepi ak sistèm otomatik " Return Court Information (sig Angle RCI)"; de apeprè yon to erè de 15pousan a mwenske 1pousan.
 • Redwi itilizasyon ovètaym Divizyon Sikilasyon' an de $412,649 nan ane fiskal 96/97 la a yon bès de $150,000 pou ane fiskal 01/02.
 • Tout 12,000 dokiman resevwa pa jou yo rantre nan sistèm SPIRIT la , ak tretman yo ki koumanse menm jou a. 
 • Tout grefye sikilasyon yo genyen aksè a dosye ka yo nan SPIRIT la anmentan yo pèmèt desantralize sèvis piblik la nan tout lokal distrik yo.
 • Tout fòm yo kapab ranpli elektwonikman epi jenere pa sistèm la; kidonk pi elijib epi san erè.
 • Elimine tan pèdi nan chèche pou dosye ak ka ki pèdi yo ke jij yo oswa lòt moun tap chèche. 
 • Somè Rapò youn dèyè lòt yo bay sipèvizè yo yon zouti jesyon enpòtan pou monitè ak konstaman reyetabli egzijans yo pou anplwaye an pandan chanjman nan lo travay kap rantre yo. 
 • Sistèm SPIRIT "emergency downloads" ka tribinal yo pèmèt yon jij koute tout ka an sispan yon akize (san pou li chèche nan tout diferan rejis dosye an papye yo) kidonk tribinal la vin pi efikas.
 • Tout dokiman ka yo liste kwonolijman pa dat nan ajanda dosye ka yo pou jwenn aksè a yo pi fasilman  (espesyalman pandan tribinal la ankou).
 • Tout aksyon jij la pran nan tribinal la liste nan dosye istwa ka elijib epi jenere pa sistèm la. Ki prezante nan lòd kwonolojik (anvan Spirit se alamen yo te ekri yo nan do dosye sitasyon yo).
 • Se sèlman yon grenn grefye ki nesesè nan chak tribinal sikilasyon (redwi de de grefye ak koze papye), sa ki pèmèt Divizyon Tribinal Distrik (lokal toupatou yo) deplase anpil nan grefye yo retounen nan gichè sèvis piblik yo ak nan lòt pòs biwo nesesè yo.
 • Rejis pèmi kondwi Tallahassee aksesib nan dosye ka elektwonik SPIRIT ki nan tribinal la genyen mwenske 24è, tandike kopi papye yo anvan SPIRIT te nan dosye ka yo pou 30 jou ou plis. 
 • Jis manyen yon bouton,  senbòl somè dispozisyon yo  "Disposition Summary" (ki disponib pou tout ka sikilasyon yo) jij la kapab wè lajan chak akize dwe pou tout koze ka sikilasyon. 
 • Erè Rapò Dispozisyon yo ki vin nan Konte Miami-Dade  depoze pa depatman sikilasyon [Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (sig Angle DHSMV)] kounyeya se dè ti gout (anvan SPIRIT erè yo te vini ankantite).
 • Avoka Eta-a pa pèdi ka yo ankò poutèt li pa kapab jwenn dosye yo.

Benefis Non-Quantifye:

 • Amelyorasyon Estanda Lavi - Chanjman remakab nan biwo yo de biwo depandan sou papye a dè biwo bokou pi fasil a jere san papye; amelyorasyon nan estanda lavi nan tribinal yo paske jij yo pa genyen pou fouye nan pil papye dosye ka yo epi yo pa bezwen ranpli fòm yo manyèlman nan tribinal la;epi jij yo ak avoka eta yo, akize yo, ak grefye yo genyen siyati yo poze elektwonikman sou fòm apwopriye yo. 
 • Aksè ogmante nan tout anplasman lokal Tribinal - Yon pi bon kalite sèvis piblik desantralize ki pèmèt piblik la itilize lokal distrik yo pou tout koze sikilasyon (gichè sèvis piblik yo, sal avoka yo, tribinal yo elatriye) epi yo pa bezwen ale nan lokal santralanba lavil la pou revize oswa trete dosye yo. 
 • Plis efikasite nan aktivite  yo nan Gichè sèvis Piblik yo bokou pi amelyore ak tout fòm ki jenere pa sistèm la (mwens posibilite erè imen) epi mwens kliyan pèmi kondwi tounen(apre vizit nan DHSMV).
 • Pwosesis tribinal reyòganize - Akize yo resevwa lòd  tribinal yo ak enstriksyon yo jenere pa sistèm la (yo pa difisil pou li ekri ankò lamen) - pou ranpli santans yo nan yon sal apre jijman kote grefye yo kapab esplike yo an detay epi etabli yon plan peman, si nesesè (tout sa andeyò anviwonnman tribinal la).

Dapre Jij Slom, Jij Administrativ Tribinal Asiz Kriminèl Konte/Tribinal Sikilasyon, "Enplimantasyon sistèm SPIRIT la bay kòm rezilta amelyorasyon nan plizyè fonksyonnman sal tribinal nou yo. Kèk nan benefis sa yo se swivan yo:

 • Nan sal tribinal san papye nou yo, kounyeya nou genyen kapasite mete yon ka sou kalandriye an san okenn rechèch dosye an  papye. Nou kapab lokalize tout ka sispan akize an epi rezoud yo imedyatman. Non sèlman sa bay kòm rezilta plis efikasite mentou nan ekonomize tan ak lajan. 
 • Nou pa genyen pou nou eseye konprann ekriti yon jij ankò. Kounyeya tout kòmantè yon jij fè nan sistèm SPIRIT sla klè ebyen enprime. 

"Se avèk plezi, nan wòl mwen kòm Jij Administrativ Seksyon Asiz Kriminèl Tribinal Konte a, pou mwen fè pati mouvman inovativ nan lavni sa-a ak sal tribinal san dokimantasyon an papye."