Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kontravansyon Enfraksyon Sivil

Dapre lwa Florid yo, yon kontravansyon enfraksyon sivil sikilasyon se yon ka kote yo sispèk yon moun komèt yon enfraksyon sikilasyon non-kriminèl. Vyolasyon sa yo klase kòm oubyen vyolasyon machin kap woule oswa machin anplas. Nòmalman, yo mete pwen sou pèmi a pou vyolasyon machin kap woule tandike vyolasyon machin anplas pa mete pwen. Vyolasyon sa yo pa pinisab pa prizon epi pa genyen okenn dwa a jijman pak jiri oswa avoka gratis tribinal. 

Egzanp dè Vyolasyon Machin Kap Woule se; kondwi ak ensousyans neglijans; pa rete nan yon siy estòp, elatriye.

Egzanp dè Vyolasyon Machin Anplas se; pa mete senti sekirite, mal pake, elatriye.

Yon fwa w resevwa yon kontravansyon sikilasyon pou yon enfraksyon sivil, w genyen 30 jou de dat kontravansyon an pou w fè peman oswa mande ale nan jijman. Si w pa rezoud kontravansyon w la menm nan chwazi youn nan opsyon pi ba la-a, nan 30 jou de dat yo te emèt li a sa gen dwa fè yo revoke pèmi kondwi w la epi yo pral egzije peman frè an reta.

Si yo akize w ak yon kontravansyon enfraksyon sivil sikilasyon w gen dwa:

Opsyon 1: Peye penalite sivil la.
Depi sa aplikab, yo gen dwa mete pwen sou pèmi w la. W gen dwa peye anpèsòn, pa lapòs oswa pa telefòn. Peman yo gen dwa lajan kach, chèk, money order oswa kat Visa oswa MasterCard.

Si wap peye pa lapòs, voye peman w la a

 • PO BOX 19321, Miami, Florida 33101-9321.
 • Asire ke w enkli kopi jòn kontravansyon an ansanm ak nimewo pèmi kondwi an epi non akize a pou garanti yo byen pase peman an sou non w.
 • Pa voye lajan kach pa lapòs.
 • Tanpri fè atansyon, si Grefye a ta resvwa peman w yo pliske 30 jou apre dat yo ba w kontravansyon an, Eta Florid gen dwa revoke pèmi kondwi w la. 

Opsyon 2: Ale nan yon klas kondwi aladefansiv.
Yo pap ajoute pwen sou pèmi w. Opsyon sa-a pa aplikab pou vyolasyon plak, rejistrasyon, pèmi kondwi oswa asirans P.I.P.

 • W elijib pou chwazi ale nan yon klas 4 èdtan yon fwa chak 12 mwa, pou yon maksimòm de 5 fwa pandan tout vi w.
 • Si w pa elijib pou klas 4 èdtan an, w gen dwa mande ale nan yon klas 8 èdtan sèlman yon grenn fwa pandan tout vi w. 
 • Si w chwazi ale nan lekòl sikilasyon epi w pa konfòme w nan lespas 120 jou de dat w te chwazi a, wap jwenn revokasyon pèmi kondwi w la, pwen ajoute sou pèmi a ak dè frè adisyonèl. 
 • Tanpri fè atansyon, si Grefye a ta resvwa peman w yo pliske 30 jou apre dat yo ba w kontravansyon an, Eta Florid gen dwa revoke pèmi kondwi w la.

Opsyon 3: Demann pou yon odyans tribinal.
W gendwa deklare w pa koupab epi mande yon odyans tribinal. Genyen 3 kategori pou mande yon odyans tribinal. Tanpri refere w a senaryo ki aplikab nan ka w la:

 • Yo te emèt kontravansyon w la nan dènye 30 jou ki sòt pase yo: W gen dwa soumèt yon demann pou ale nan jijman oubyen anpèsòn, pa lapòs oswa pa telefòn nan lespas de 30 jou ke yo te emèt kontravansyon an.
  • W va resevwa ,nan adrès ki sou kontravansyon la, yon notis ak dat, lè ak anplasman kote yo pral fè jijman an nan lespas de sis a wit semèn.
 • Yo te emèt kontravansyon w la ant 31 ak 180 jou pase:  W mèt peye yon frè pou yo voye ka w la nan jijman. Frè sa-a w kapab peye li anpèsòn, pa lapòs oswa pa telefòn.
  • W va resevwa ,nan adrès ki sou kontravansyon la, yon notis ak dat, lè ak anplasman kote yo pral fè jijman an nan lespas de sis a wit semèn. Si yo revoke oswa pral revoke Pèmi Kondwi w la, epi w peye frè-a, wap bezwen yon fòm D-6 clearance form.
  • Wap genyen pou prezante fòm D-6 clearance form la nan biwo sikilasyon (Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles) oswa nan Biwo Grefye a pou w kapab mete pèmi kondwi w la ajou.
  • Tanpri enfòme Grefye a , lè wap fè peman an, ke w bezwen yon fòm D-6 clearance form.
 • Yo te emèt kontravansyon w la pliske 180 jou pase: Pou yo kapab voye ka w la nan tribinal, se pou w soumèt yon demann bay jij administrativ sikilasyon an. Nan demann sa a se pou w deklare poukisa w pat kapab konfòme dapre dat ki sou kontravansyon  w la epi ke wap mande pou yo voye ka w la nan jijman. Si yo revoke oswa pral revoke Pèmi Kondwi w la, atansyon, paske demann w depoze pou ale nan jijman an pap genyen okenn efè sou eta pèmi kondwi w la, toutotan jij la poko asepte demann w an. 
  • W fèt pou resevwa yon repons de jij la pa lapòs epi sa va pran jiska 3 semèn pou w jwenn repons la. 
  • Si jij la asepte demann w an, wap genyen pou peye yon frè nan Biwo Grefye epi w gen dwa oblije prezante yon fòm D-6 clearance form nan biwo sikilasyon (Department of Highway Safety and Motor Vehicles) pou w kapab mete pèmi kondwi w la ajou. Tanpri mande yon fòm D-6 clearance form nan men Komi Grefye a lè wap fè peman an. 
  • Si jij la ta derefize ba w jijman an, w fèt pou w kontakte yon avoka oswa chwazi opsyon A ou B pi wo la-a.

Nan yon odyans tribinal, si yo detèmine ke genyen yon vyolasyon ki fèt, tribinal la gen dwa enpoze yon penalite sivil ki pa gen dwa pliske $500.00 oswa egzije prezans w nan yon lekòl sikilasyon, oswa toude. Sou vyolasyon kote genyen lanmò oswa eksè vitès nan yon zòn lekòl/zòn konstriksyon, amann la pa gen dwa pliske $1,000.00. Si w manke pa prezante w, manke pa swiv lòd tribinal la pou ale lekòl sikilasyon an oswa manke pa peye frè tribinal yo sa va ba w kòm rezilta revokasyon pèmi kondwi w jiskaske w ranpli tout obligasyon w dapre lalwa.

 • Si w genyen yon ka ankou epi w vin chanje adrès postal w, tanpri ale sou FAQ Sikilasyon yo pou jwenn enfòmasyon detaye sou kouman pou fè chanjman nan adrès postal w.
 • Si ka-a se yon ka enfraksyon sivil, w gen dwa chwazi oubyen peye penalite sivil la oswa ale lekòl sikilasyon. W gen dwa tou mande, omwens senk jou anvan dat odyans tribinal w a, anpèsòn oswa pa lapòs, yo pwolonje ka-a  la. Demann sa-a se sèlman yon demann epi li sijè a desizyon jij la /ofisye odyans la pou li derefize li.
 • Si yo akize w ak yon vyolasyon pèmi kondwi (ekspire depi mwenske 4 mwa), rejistrasyon, oswa asirans PIP, yo va anile li si w soumèt prèv ke anvan yo te ba w sitasyon an w te genyen dokiman valid sa yo. Genyen yon frè pou yo anile ka-a.
 • Si renouvèlman te fèt apre yo emèt sitasyon an, soumèt prèv dokiman renouvèlman ansanm ak montan penalite sivil la. Opsyon peman yo disponib pou vyolasyon Plak, rejistrasyon, Asirans P.I.P. ak pou vyolasyon Pèmi Kondwi, si pèmi a te ekspire depi 4 mwa ou mwens. Dapre sèten lwa sou koze vyolasyon Plak oswa Pèmi Kondwi, w gen dwa elijib pou peye yon amann san renouvèlman dokiman an. Genyen yon penalite sivil pou opsyon sa-a epi yon dispozisyon kilpabilite va reflete sou rejis chofè w la. Si w pa renouvle asirans P.I.P. la nan moman ke wap eseye peye kontravansyon an, yo va egzije w peye yon kosyon kach epi ka-a pral sou kalandriye pou yon odyans tribinal. Se pou peye kosyon yo anpèsòn nan Richard E. Gerstein Justice Building sèlman.
 • Tanpri note vyolasyon sa yo egzije ke w prezante prèv ke kounyeya w konfòme ak lalwa. Se pou oubyen w ale nan biwo grefye ki pi pre w la oswa voye pa lapòs prèv ke w genyen de pyès yap reklame yo pou demontre ke w konfòme (pa egzanp, kopi pèmi kondwi, rejistrasyon oswa asirans). Frè pou vyolasyon sa yo diferan depandan kilè ke w konfòme w a lwa-a. Atansyon, ka sa yo egzije pou Fè peman. Grefye a pa genyen otorite pou li fèmen ka sa yo san peman. Menmsi Grefye a kapab anile ka w la, se pou w peye yon frè kanmèm.
 • Si yo akize w de vyolasyon lwa Florida Statute 316.2935 oswa 316.610 "Improper or Unsafe Equipment," (mal sèvi  ak  ekipman defektye) w gen dwa resevwa yon rediksyon nan pinisyon penalite sou vyolasyon sa yo si w korije/repare ekipman an. Yon penalite sivil egzijib tout jan.
 • Si w resevwa yon kontravansyon pou yon enfraksyon sivil sikilasyon paske w pa peye yon peyaj (toll) menmsi w w genyen yon SunPass ki aktive, kontakte SunPass nan 1-888-865-5352 pou yo ede w si kontravansyon w te emèt nan nenpòt estasyon peyaj ki sou Florida's Turnpike (State Road 821). Yon operatè nan SunPass la va ede w. Si se nan enpòt lòt estasyon epyaj ki  nan Konte Miami-Dade (pa  sou Florida's Turnpike), w fèt pou kontakte Miami-Dade Expressway Authority nan 305-428-6091. Yon operatè nan biwo sa-a va ede. Anvigè apati 1 Jiyè 2010, yap ogmante amann yo pou vyolasyon peyaj yo. Anplis de amann la, yap ajoute 3 pwen sou rejis chofè w la.
 • Si w pa kapab prezante w nan tribinal Konte Miami-Dade la pou yon enfraksyon sivil sikilasyon, peye kosyon an pa lapòs (sèlman ak chek labank oswa  money order) nan montan penalite sivil la plis frè grefye a voye li ansanm ak yon afidavid defans notarye a: Clerk of Courts, PO BOX 19321, Miami, Florida  33101-9321 pou w soumèt yon deklarasyon nan absans ke w pa koupab. W kapab soumèt afidavid la sèlman nan ka vyolasyon enfraksyon sivil epi li va sèvi kòm temwayaj w nan tribinal la. Yon fwa ka w la fini, tribinal la va avize w de rezilta a. Si se amann ak/oswa frè tribinal ke yo mande pou w peye, yap dedwi yo de montan lajan kosyon an. Si yo anile ka-a oswa yo jwenn w pa koupab, yap ranbousè w lajan kosyon w la otomatikman.
 • Si w manke pa prezante nan odyans tribinal w an pou yon kontravansyon enfraksyon sivil sikilasyon, w gen dwa chwazi peye yon penalite sivil oswa ale nan yon lekòl sikilasyon. Se pou w enkli tout peman frè an reta ki anplis sou montan premye montan. W gen dwa tou depoze yon demann pa lapòs oswa anpèsòn pou mete akote revokasyon pèmi kondwi w la epi mande pou ranvwaye odyans tribinal w an pou yon lòt dat. Pèmi kondwi w la ap rete revoke jiskaske Jij la akòde w demann w an. Atansyon. Genyen dè demann yo pa akòde epi jij la gen dwa derefize yo kareman.

Vizite Lis Montan Frè pou yon lis konplè frè nou yo.