Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Enfòmasyon Kontravansyon Kriminèl Sikilasyon

Yo emèt yon kontravansyon kriminèl sikilasyon nan ka kote yo sispèk yon moun komèt yon vyolasyon sikilasyon ki pinisab kòm yon zak enfraksyon. Yo kapab arete yon chofè lè yo akize li de yon zak kriminèl sikilasyon.

Egzanp zak kriminèl sikilasyon ki pi popilè yo se: Kondwi sou enfliyans tafya/dwòg, kondwi ensousyan, kondwi ak yon pèmi kondwi revoke (an tout konesans), kite sèn aksidan an kote genyen dega pwopriyete, elatriye

Odyans
Si w resevwa yon sitasyon pou yon zak kriminèl sikilasyon, w fèt pou prezante w nan tribinal. Yo va avize w dat tribinal w an pa lapòs. Si w manke pa prezante w nan tribinal la yo gen dwa voye yon manda darè pou yo arete w.

Kontakte Sistèm Repondè 24è Divizyon Sikilasyon an nan 305-275-1111 pou jwenn enfòmasyon sou odyans tribinal yo.

Si w pa kapab ale ...
Si w pa kapab ale nan odyans tribinal w a pou yon akizasyon kriminèl sikilasyon se pou w kontakte jij ki responsab ka w la. Non jij la fèt pou li sou notis pou prezante w la.

Si w manke odyans tribinal w an, se pou w kontakte Asistan Jij la pou yo remete ka w la sou kalandriye Jij la.

Vizite sit wèb pou Onzyèm Awondisman Jidisyè Florid (An Angle) epi chwazi Anyè Jij pou jwenn nimewo telefòn yon jij espesifikman.