Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Enfòmasyon Jeneral Sikilasyon

Kontravansyon yo bay poutèt vyolasyon sikilasyon fèt pou peye nan lespas 30 jou de dat yo emèt kontravansyon an.

W gendwa verifye estati ka w la atravè sistèm sikilasyon nou an itilize nimewo sitasyon w la, nimewo Pèmi Kondwi w la oswa non ak dat nesans w.Li gen dwa pran apeprè twa semèn pou sitasyon w la parèt nan sistèm nou an. W pa kapab peye kontravansyon sikilasyon w la sou entènèt oubyen pa telefòn si enfòmasyon an pa déjà nan sistèm la; mezalò, w toujou genyen responsabilite pou w konfòme w ak egzijans ki mache ak sitasyon w la nan lespas 30 jou de dat yo emèt li a.

Si sitasyon an pa parèt nan sistèm la nan lespas 2 semèn, w fèt pou voye peman an pa lapòs ak yon kopi sitasyon an pou evite peye frè peman anreta yo oswa vizite nenpòt nan Biwo grefye nou yo ki liste anba la-a.

Si w abite andeyò Eta Florid oswa Lèzetazini, nou konseye w tcheke entènèt (An Angle) la peryodikman jiskaske enfòmasyon an nan sistèm la. Itilize depliyan enfòmasyon ke ofisye a te ba w pou ede w la. 

W kapab verifye si yo resevwa yon peman sou entènèt la oswa itilize nouvo sèvis telefòn otomatik nou an. Tanpri tann 24 èdtan apre resepsyon peman an pou enfòmasyon an parèt sou sistèm nou an.

Lè wap vizite biwo nou yo oswa rele sistèm telefòn otomatik nou an, nou rekòmande nou pou nou fè sa bonè nan maten de 9 - 10 a.m. oswa 3 p.m. Evite lè dejene yo, paske biwo a pap genyen tout estaf la prezan lè sa yo.  

Li enpòtan pou w tcheke kopi kontravansyon sikilasyon w la epi verifye ke tout enfòmasyon yo kòrèk. Si w demenaje epi w bezwen chanje adrès w kapab ale anpèsòn oswa pa lapòs. Yo pa ofri sèvis sa-a pa telefòn; mèzalò, pou poste yon fòm chanjhman adrès, chwazi Nouvo Adrès Akize anwo adwat paj sa-a anba Tribinal Sikilasyon.

Pou enfòmasyon sou vyolasyon sikilasyon non-kriminèl ale sou: Enfraksyon Sivil Sikilasyon oswa pou kontravansyon kriminèl sikilasyon ale vizite: Vyolasyon Kriminèl Sikilasyon.

Li enpòtan pou w konnen ke w pap resevwa okenn kominikasyon de tribinal la esepte:

  • W mande yon odyans tribinal. 
  • Yo te ba w yon kontravansyon ki pa kriminèl men ki mande prezans w nan tribinal. Pa egzanp aksidan kote genyen blesi fizik grav, fatalite ak/oswa eksè vitè spliske 30 mil anplis limit vitès etabli a. 
  • W fè yon peman ki pa okonplè.
  • Sitasyon an ap tann revizyon. W pa kapab pran okenn aksyon pandan ke sitasyon anba revizyon. Yon fwa yo amande sitasyon an yo va avize w pa lapòs epi yo va pwolonje dat di w la pou vini okipe sitasyon an pou yon lòt 30 jou. 

W pap kapab peye yon sitasyon sou entènèt oswa ni pa telefòn si yo te akize w de yon vyolasyon ki mande konfòmite. Akizasyon sa yo se: pèmi kondwi, plak/rejistrasyon, asirans ak ekipman defektye. Lwa Florid mete anplas ke se pou w bay grefye a prèv dokimantasyon valid lè w ranpli egzijans etabli pou sitasyon an; pa lapòs enkli yon kopi sitasyon w la, epi ak dokiman nesesè yo plis nenpòt frè aplikab, oswa anpèsòn ale nan nenpòt nan biwo grefye yo nan Miami.

Kontravansyon sikilasyon yo ki delenkan pou pliske 90 jou refere a yon ajans rekouvreman, dapre Lwa Florid 28.246(6). Lè sa-a, w pap kapab peye Grefye tribinal yo okenn amann epi/oswa frè tribinal. Tanpri kontakte biwo nou yo pou enfòmasyon sou non ak nimewo telefòn ajans ki responsab ka w la (yo).

Si yo te revoke pèmi kondwi w la poutèt pou pat konfòme w ak yon sitasyon sikilasyon Konte Miami-Dade, yon fwa w konfòme w, w gen dwa ale retabli pèmi kondwi w la nan nenpòt biwo Grefye Tribinal Konte  Miami-Dade oswa nenpòt lokal Depatman Sikilasyon (Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles). Tanpri vizite sitwèb Department of Highway Safety and Motor Vehicles (An Angle) pou jwenn anplasman lokal yo ak lè douvèti yo.

Si yo sispann oswa revoke pèmi kondwi w pou nenpòt lòt rezon se pou w ale nan Biwo Pèmi Kondwi Eta Florid ki pi pwòch lakay w.

Pèmi Kondwi Andeyò Eta-a
Depatman Sikilasyon Florid (Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles) rapòte kontravansyon yo ki emèt nan Konte Miami-Dade bay lòt Eta yo; kidonk, kontravansyon ki resevwa nan Konte Miami-Dade gen dwa afekte rejis Pèmi kondwi ki emèt nan lòt eta yo.