Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Byeveni a Sikilasyon/Enfraksyon ak Paking

Tribinal Sikilasyon an trete sitasyon sikilasyon yo ke tout ajans fòsdelòd nan Konte Miami-Dade emèt. Responsabilite yo enkli gadyen rejis piblik yo, touche amann yo epi kenbe kalandriye yo pou Jij Tribinal Konte yo ak Ofisyè Odyans yo. 

Sitasyon Sikilasyon genyen sèt karaktè alfa-nimerik pa enkli okenn tirè. Nimewo sitasyon an chita anwo nan kwen dwat sitasyon an.

Pou chèche dosye ak estati Kontravansyon Sikilasyon w yo, ale sou:
Peye / Rechèch Kontravansyon Sikilasyon (An Angle)

Ou ka rele tou sistèm entèaktif Vwa Repons (IVR) nou an nan 
305-275-1111 pou enfòmasyon Vyolasyon trafik epi yo ka
chwazi tou yo pale ak yon operatè soti nan 9am 12 midi, lendi jiska
vandredi.
 

Yo emèt Sitasyon Parking yo a yon machin ke yo jwenn ki an vyolasyon de yon òdonans konte oswa lwa eta, epi dapre lalwa, se responsabilite pwopriyetè ki sou rejistrasyon machin la.

Sitasyon Parking yo genyen 8 karaktè nimerik (pa enkli okenn espas vid ant nimewo yo). Nimewo a chita nan mitan gòch la oswa anwo sou sitasyon an.

Pou chèche dosye ak estati Kontravansyon Paking w yo, ale sou:
Peye / Rechèch Kontravansyon Paking (An Angle)